Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobliseringsstipend: Kvinneretta innovasjonstiltak ved Høgskolen i Telemark

Tildelt: kr 0,20 mill.

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Telemark etterspør mer kommunikasjon og et tettere samarbeid mellom de ulike instituttene og avdelingene. Nyere innovasjonslitteratur fokuserer mer på innovasjon og kreativitet som en sosial prosess der gruppens funks jon er det kritiske elementet for innovasjon. Hovedargumentet for innovasjon i grupper er at gruppen kan ha en del kvaliteter som enkeltpersoner isolert sett ikke har. I de ulike typene kompetanse som enkeltpersonene i gruppen representerer, kan det oppst å ideer og løsninger som ikke ville kommet frem om personene jobbet hver for seg. Høgskolen i Telemark (HiT) har som mål å være universitet innen 2013, i Strategisk plan for HiT 2205-2009 er deriblant disse formuleringene benyttet: "Likestillingen mell om kjønnene skal bedres, bl.a. ved at andelen kvinner i lederstillinger og i første- og toppstillinger økes. Høgskolen skal styrke arbeidsmiljøet og fellesskapsfølelsen gjennom et systematisk arbeid med organisasjonskulturen" Prosjektteamet skal motiver e og tilrettelegge for etablering av gode samarbeidsforhold mellom de ulike instituttene og avdelingene ved HiT. Det skal opprettes et forum som tar sikte på å danne et bedre nettverk mellom de ulike institutter/avdelinger ved HiT som både studenter og a nsatte vil få utbytte av. Det vil blant annet arrangeres nettverkskvelder for kvinnelige ansatte hvor hensikten er å bli kjent og sammen komme frem til felles prosjekter og måter for samarbeid.. For å skape kontinuerlig innovasjon i HiT må det settes av t id slik at sosiale relasjoner, tilhørighet og tillit mellom de ansatte oppstår. Kunnskapsutvekslingen vil bidra til økt idéutvikling og nyskaping blant kvinnelige studenter og ansatte.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet