Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Confocal Laser Scanning Microscope - CLSM for struktur/funksjonsrelaterte studier av biologisk, organisk og uorganisk materiale

Tildelt: kr 5,0 mill.

Utstyret er særlig relevant og nødvendig for forskning innen satsingsområdene bioproduksjon, helse, mat og miljø der UMB og samarbeidspartnerne representerer nasjonale tyngdepunkt. Potensialet for uorganiske systemer (geologi, jord og sedimenter) er også stort. CLSM er i dag etablert som "instrument of choice" for å lokalisere og å studere molekylære prosesser i celler, vev, næringsmiddel og fôr samt i jord og sediment. Utstyret er nødvendig for å besvare spørsmål om hvor, når, i hvilken kombinasjon og re kkefølge prosesser foregår. Innen plantebiologi er CLMS helt nødvendig for å påvise hvor i celler proteiner produseres, hvor og hvordan de transporteres, hvilke protein reagerer med hverandre, hva regulerer nedbrytning av protein, hva regulerer celle-cel le signalisering via membranreseptorer og andre informasjonskanaler, hva slags signal er involvert og hvordan påvirkes signal-produksjon og -transport av parametre i omgivende miljø. Videre er visualisering og lokalisering av celle- og vevsrespons nødvend ig for å forstå interaksjoner mellom pathogener og deres verter, spredningen av pathogener i vertsorganismen og for å studere endringer i genekspresjon, protein produksjon og degradering og endringer i cellevegger. Innen miljø er utstyret nødvendigfor å studere tilstandsformer, transformasjonsprosesser og kinetikk betydning for mobilitet og biologisk opptak av ulike forbindelser (i.e.miljøgifter, biologisk essensielle stoffer o.l.. Foredling (fôr, næringsmidler o.l.) kan også betraktes som en prosess der råstoff transformeres fra en tilstand til en annen på vegen frem til sluttprodukt. Utstyr/metoder vil inngå i vårt undervisningsopplegg for å sikre størst mulig grad av tilgjengelighet for studenter og forskere. I gruppen av samarbeidspartnere vil samar beidsprosjekt utvikles tverrfaglig og tverrinstitusjonelt (EU-søknader). Ved etablering av ny nasjonal FUGE-platform for mikroskopi/imaging (se vedlegg:Nor-MIC) vil utstyr/kompetanse bli tilgjengelig nasjonalt

Budsjettformål:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet