Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling mellom bedrifter, FoU og myndigheter for å utløse nyskapingspotensial særlig innen og mellom Mat-, Energi- og Maritim sektor.

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektnummer:

184496

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Geografi:

Rogaland Fylkeskommune er søker og vil være prosjekteier i gjennomføringen. Rogaland har sterke industriklynger innen mat, energi og maritim sektor og har dermed et meget godt utgangspunkt for videre utvikling av et moderne og konkurransedyktig næringsliv med høyt teknologisk nivå og internasjonale aktører. Rogaland har lang industriell historie, gode tradisjoner, og vil være et av landets viktigste industrifylker også i fremtiden. Konkurranseevnen avhenger av hvordan vi nyttiggjør tilgjengelige ressurser og drivere som nyskapingsevne, internasjonale trender og livskvalitet. Nyskapingsevnen handler blant annet om idéer, kompetanse, organisering og kapital. Programmer som BU2000, VS2010, TEFT, Forskningsbasert kompetansemegling, Næringsrettet høgskolesats ing m.fl. har gjennom flere år vært viktige redskaper for bedriftsutvikling og regional utvikling i fylket. Videre er det i regionen utviklet et meget godt samarbeid mellom FoU- og kompetansemiljø, bedrifter, offentlige myndigheter, herunder etablerte så vel som planlagte samarbeid i regi av Arena og NCE. VRI vil gjennom sine virkemidler være et viktig redskap til å videreføre, styrke og fornye dette gode samhandlingsklimaet som fylket besitter og dermed forsterke muligheten for å nå de målsetningene som er nedfelt i RUP. og Fylkesplanen. Prosjektet VRI-Rogaland skal bidra til økt samhandling mellom aktørene ved aktiv bruk av tidligere erfaringer, etablerte samhandlingsarenaer og nye virkemidler i VRI. Det vises til utfyllende tekst i søknaden. Prosje ktleder/VRI-koordinator utnevnes senere.

Aktivitet:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon