Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligente verktøy og produkter med mikro-nano sensorer integeret i overflaten

Tildelt: kr 2,9 mill.

COSMOS er et løpende nordisk prosjekt. Det er nå sendt inn en søknad om MNT ERA-Net Project med navn COSMOS II : "Components and Smart Machines with Micro-Nano Surface Embedded Sensors" som skal bygge videre på dette. Det søkes her om finansiering av den norske delen av COSMOS II. Norske COSMOS II vil fokusere spesielt på testing av potensielle anvendelsesmuligheter for overflateintegrerte sensorer på følgende tre områder: 1: Anvendelse av overflateintegrerte sensorer i verktøy for sprøytestøping og m etallforming 2: Anvendelse av overflateintegrerte sensorer i forbindelse med produktutvikling og testing av prototyper 3: Anvendelse av overflateintegrerte sensorer i nye produkter og komponenter Prosjektet vil ha følgende aktiviteter som er identiske me d COSMOS II: * Improved insulator: Isolatorsjiktet mellom sensorsjiktet og verktøy- eller produktoverflaten og må være uten hull for å isolere godt. * Improved structurization/patterning: Sensor bygges ved maskering og etterpå belegging. Det må utvikl es nye fleksible maskeringsmetoder * Improved Sensor design: Design av ulike sensorer tilpasset 3D overflate. * Nanostructured surface coatings with superior hardness, wear resistance, toughness etc.: Utvikling av belegg med særlig høy hardhet, lav fri ksjon og selv-smørende egenskaper for topp-sjikt over sensorlaget. * Test and reliability: Utvikling og testing av demonstratorer i laboratorier samt industrielle case. * Health: Prosjektet innvolverer ikke frie nanopartikler, det skal likevel gjennomf øresstandard migrasjonstester på de utviklede sensor/beleggene som utvikles i prosjektet. Det vil være en egen norsk aktivitet som fokuserer spesielt på de norske bedriftenes behov. Norske COSMOS II er utvidet med et år for å få full utnyttelse av result atene: * Testing av evaluering av bruk av overflateintegrerte sensorer for verktøy, prototyper, utvikling og intelligente produkter * Spredning av resultater til norsk FoU og næringsliv

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena