Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverk - en modell for innovasjon i kommunene?

Tildelt: kr 1,8 mill.

Overordnet er formålet for dette prosjektet å bidra til innovasjon i kommunene i Innlandet gjennom kunnskapsutvikling og aktiv medvirkning. Vi ønsker spesielt å få anledning til å utnytte erfaringene våre fra å bistå utviklings- og læringsnettverk i både offentlig og privat sektor med sikte på å etablere et kunnskapsgrunnlag for å bedre forstå og bistå innovasjonsfremmende aktivitet i kommunal sektor. En sentral FoU-utfordring er å undersøke hvilket potensial nettverksorganisering av ulike slag har for å få til og fremme nødvendige omstillinger i offentlig/kommunal sektor og på hvilke måter vi som forskere kan bistå dette. Kan vi identifisere arbeidsprosesser eller måter å organisere seg på som har overføringsverdi? Finnes det betingelser/hindringer som synes sentrale for slikt samarbeid og som er spesielt relevant for kommunal sektor? Teoretisk søker vi her å utnytte og koble to ulike forskningstradisjoner i ØF; kommunal- og innovasjonsforskning. Det er mye interessant "innovasjonsempiri" å hente i c asene våre innenfor offentlig/kommunal sektor. Gjennom å bruke innsikter fra innovasjonsteorien som innfallsvinkel - spesielt om nettverk som alternativ organiseringsform og om brukerstyrt eller demokratisk innovasjon - mener vi det er mange muligheter f or å både forstå og få til noe nytt når det gjelder organiseringen av kommunal tjenesteproduksjon. Vår andre hovedutfordring er å bedre forstå hvordan vi som forskere kan videreutvikle vår egen rolle som bidragsyter i den typen innovasjonsaktivitet vi beskriver over. ØF er et regionalt forskningsinstitutt og vi driver per i dag en mengde prosjekter hvor vi studerer og/eller er bidragsytere i forhold til regional innovasjon på ulike måter. Vi erfarer at at rollen vår i disse prosessene er i endring, bla gjennom at vi oftere er mer aktivt involvert i de utviklings- og endringsprosesser vi bidrar til. Vi mener det ligger et stort potensiale i å bedre forstå og dermed videreutvikle vår egen rolle i dette.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Finansieringskilder