Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Samspill mellom transport, mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Tildelt: kr 3,0 mill.

Utviklingen og spredningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har endret betingelsene for vareproduksjon, tjenesteyting, arbeids- og hverdagsliv i dagens samfunn. Denne utviklingen har stor betydning for transportsektoren, både fordi spredn ingen av teknologi påvirker organisering av næringsliv og dagligliv, og fordi IKT også tas i bruk innenfor transportsektoren på ulike måter. Spørsmålene om hvordan samspillet mellom IKT og persontransport er og hvordan det utvikler seg framover er mange o g i stor grad ubesvarte. Internasjonalt fins det en god del forskning, men i Norge er det i første rekke Transportøkonomisk institutt som har beskjeftiget seg med temaet. I dette programmet tar vi utgangspunkt i viktige samfunnsmessige trender som bakgrun n for å studere utviklingen av samspillet mellom IKT og transport. Stikkordsmessig er disse representert gjennom begrepene globalisering, nettverkssamfunnet, fleksibilisering og individualisering. De moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologiene har utviklet seg i nær sammenheng med disse samfunnsmessige utviklingstrekkene, og er både et resultat og en forutsetning for flere av dem. Effektene av samspillet mellom IKT og transport har ofte vært knyttet til substituering, modifisering, generalisering og nøytralitet. Denne klassifiseringen vil bli brukt som et utgangspunkt for drøftinger, men problematiseres i forhold til teknologiforståelser som kommer fram i ulike teknologiteoretiske perspektiver (f eks aktør-nettverk teorien, domistiseringsperspekti vet etc) og teoretiske forståelser knyttet til hverdagsliv og modernitet. Programmet avgrenses til å gjelde persontransport og IKT knyttet både til dagligliv og arbeidsliv. De viktigste arbeidsoppgavene vil være kompetanseutvikling og kunnskapsspredning. Dette vil skje i form av vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering, videreutvikling av faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt, organisering av brukerseminarer og veiledning av studenter og kandidater.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram