Tilbake til søkeresultatene

PSYKISK-Psykisk helse

Longitudinal studies of Major Depression Disorder and cognitive functioning and emotional information processing: predictors for relapse?

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

185712

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kognitiv funksjon hos pasienter som opplever sin første episode av depresjon: Det foreliggende prosjektet har inkludert en gruppe mennesker som opplever å bli deprimert for første gang i sitt liv, og undersøkt kognitive funksjoner hos denne gruppen samm enliknet med en gruppe som ikke har vært deprimert. Videre har prosjektet fulgt gruppene i et år for å undersøke sammenhengen mellom kognitiv funksjon, symptomer på depresjon og risiko for tilbakefall av depresjonen. Kognitiv funksjon kan forstås som må ten vi mennesker tilegner oss informasjon, lagrer denne og hvordan vi anvender denne informasjonen. Blant annet er den kognitive funksjonen vår styrt av vår oppmerksomhet, konsentrasjon, vårt tempo og evne til å lære ny informasjon og vår evne til initiat iv, planlegge og å skape struktur i vår atferd. Bakgrunn for studien: Mennesker som opplever å bli deprimert møter mange utfordringer i hverdagen. Depresjon kjennetegnes av tristhet, interesseløshet og mangel på glede. Andre symptomer på depresjon er søvnvansker, endret matlyst og følelser av mindreverdighet. Deprimerte pasienter rapporterer om vansker i forhold til å fungere i arbeidet sitt, i skolen og i sosiale sammenhenger. Mange forteller om kognitive vansker, spesielt i forhold til å konsentrere seg og å huske informasjon, og vansker med å ta initiativ. Det finnes god behandling for depresjon i dag, mange opplever å ha effekt av behandling. Derimot, er det mange av disse pasientene som vil oppleve et tilbakefall av sin depresjon. Det er estime rt at omkring 50% av pasienter som opplever en depresjon vil oppleve et tilbakefall innen to år etter første episode. Dette er et høyt tall, og vitner om at der kan være årsaker til tilbakefall hos pasienter som i dag ikke er kjent og som derfor ikke blir fanget opp gjennom behandling. En slik årsak kan være kognitiv funksjon. Studier på kognitiv funksjon hos deprimerte pasienter har vist at mange pasienter opplever svikt i noen kognitive funksjoner som kan være betydningsfull for mestring i hverdagen. E n slik svikt har blitt funnet både i akutt fase av depresjonen og i faser hvor pasienten er i remisjon, ikke lengre oppfyller kriteriene for en klinisk depresjon. Disse funnene viser betydningen av å undersøke kognitiv funksjon hos deprimerte pasienter o ver tid, og å undersøke hvilken betydning en slik svikt kan ha for tilbakefalls risiko. Resultater fra studien: I det foreliggende prosjekt har man inkludert pasienter i relativt ung alder, og fulgt dem i en ett års oppfølging. Som gruppe viste pasient ene en moderat til alvorlig depresjon ved inklusjon til prosjektet. Pasientgruppen beskrives som en høyt fungerende gruppe, med svært god generell kognitiv funksjon. Kognitivt funksjonstap var hos de fleste som ble inkludert i studien hovedårsaken til a t de søkte profesjonell hjelp for sin depresjon. Mange beskrev at de tidligere fungerte godt på skolen, i studiene sine og i sitt arbeid, men at de ved inklusjon til prosjektet rapporterte kognitive vansker i forbindelse med sin depresjon. Mange beskrev v ansker med å følge opp studiene, vansker med å konsertere seg og holde oppmerksomheten over tid. Mange beskrev at det var vanskelig å huske informasjon, og vanskelig å ta initiativ og strukturere seg selv. Resultater fra det foreliggende prosjektet vise r at sammenliknet med en gruppe som ikke har opplevd å være deprimert, viser pasientgruppen en vedvarende kognitiv svekkelse ved spesifikke kognitive funksjoner. Blant annet viser resultatene at pasientgruppen gjør det svakere på oppgaver som stiller krav til det å stoppe automatiske tanker, samt tempo, noe som vil påvirke pasientene både i arbeid og studier. Videre var det ca 50% av pasientene i prosjektet som opplevde å få et tilbakefall i løpet av det første året, og prosjektet ser at det kan være e n mulig sammenheng mellom grad av kognitive vansker og tilbakefall av depresjonen. Kognitiv vansker ved depresjon kan således være en faktor som øker sårbarheten for tilbakefall hos noen pasienter, og kan således bli en viktig faktor i behandlingen av d epresjon.

The main focus in the present project is to investigate factors that can contribute to the high relapse risk in Major Depression Disorder (MDD) in general and the contribution of cognitive functioning and emotional information processing in particular. Th e present project will study the relationship between these factors longitudinally in first time depression. We expect to gain knowledge about MDD, which in turn will be valuable information for this patient group, the primary health care sectors, and th e society in general. This knowledge will be of great importance when planning preventive techniques/ in the treatment of MDD. All MDD patients will be tested with a neuropsychological test battery, including standardised tests assessing memory, attentio n, language and executive functions. In addition an experimental paradigm will be included to investigate automatic and effortful information processing which also include measures of emotional information processing. The present project will investigate patients experiencing their very first episode of MDD. This patient group will be retested after 6 months and after one year. The questions asked in this project will have important clinical implications and needs to be considered in the treatment and reh abilitation of MDD patients. The project has in its structure, a unique opportunity to clarify different aspects regarding the factors contributing to the high relapse risk in MDD.

Budsjettformål:

PSYKISK-Psykisk helse