Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kvinnelige godseieres makt og innflytelse i senmiddelalderens Skandinavia

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektets utgangspunkt er kvinners generelle fravær i tradisjonelle framstillinger av politisk historie i middelalderens Norden og Europa. Gjennom å kartlegge og analysere kvinnelige godseieres sosiale nettverk, ønsker jeg å synliggjøre i hvilken grad o g på hvilken måte adelskvinner utøvde makt og innflytelse, og hvilken posisjon de hadde i samfunnet. Den empiriske undersøkelsen er avgrenset i tid til perioden 1350-1550, og geografisk til Norge, Sverige og Danmark. Selve undersøkelsen består av en kartl egging av adelskvinnenes slektninger, venner, ansatte, kontakter ved hoffet og andre støttespillere de kunne benytte seg av for å sikre sine og andres interesser. Kartleggingen vil vise hvem kvinnenes nettverk besto av, og hvilken innsats medlemmene gjord e på kvinnenes vegne, lokalt og sentralt. Den vil også gi svar på spørsmålet om adelskvinnene selv fungerte som støttespillere eller patroner for medlemmer av nettverket eller andre som ønsket å benytte seg av deres innflytelse. Kartleggingen vil også avd ekke forskjellige former for kvinnelig makt, og legge grunnlaget for en analyse av adelskvinnenes maktutøvelse. Det vil gi innsikt i kvinnenes motiv for å utøve makt, og bidra til å se deres muligheter i Skandinavia i sammenheng med rådende teoretiske bet raktninger om kvinner og makt. Prosjektet vil dessuten åpne for sammenligninger mellom skandinaviske adelskvinner og deres europeiske medsøstre. Prosjektet vil bidra til å gi et mer fullstendig bilde av den politiske utviklingen i Skandinavia og Europa, o g forhåpentligvis gjøre kvinner i mer nærværende i framstillinger av politisk historie.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam