Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Historien om en s; Urfolks kamp for å bli anerkjent som "peoples"

Tildelt: kr 44 999

Masteroppgavens størrelse: 30 sp Skrevet av Lisa Jåma Veiledet av Ánde Somby Masteroppgaven er en rettshistorisk fremstilling av urfolkenes forsøk på gjennom rettsliggjøring å sikre selvbestemmelse. Internasjonale menneskerettighetsforpliktelser overfo r urfolk har særlig vært et tema innenfor FN. Oppgavens hoveddel består derfor av å vise ulike hendelser innenfor FNs utvikling av urfolksretten. Oppgaven begynner med en presentasjon av begrepene "peoples" (folk), urfolk, selvbestemmelse og hva selvbeste mmelsesretten innebærer. For samene vil selvbestemmelsesretten blant annet innebære en rett til å snakke sitt eget språk, bevare og utvikle sin egen kunst, sitt håndværk og kunnskap, fortsette med sine tradisjonelle næringer og leve etter sine egne skikke r. Den første hendelsen i FN som blir presentert i oppgaven er opprettelsen av FNs arbeidsgruppe om urfolk hvor representanter fra Norge og samiske forum har vært aktive helt fra opprettelsen i 1982. Den andre hendelsen er etableringen av FNs permanente forum for urfolkssaker som hadde sitt første møte i mai 2002 med tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga som formann. Oppgaven tar videre for seg prosessen med å utforme ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Represent anter fra Norge og samiske forum var delaktige i utformingen av konvensjonen som skulle vise seg å få stor betydning for samenes rettigheter. Den siste hendelsen som blir presentert er arbeidet med FNs urfolkserklæring. Urfolkserklæringen slår fast en rek ke rettigheter for urfolk, blant annet retten til selvbestemmelse. I arbeidet med denne erklæringen har Norge og samiske representanter vært aktive deltakere. Den er ikke vedtatt av FNs Generalforsamling, men mange menneskerettighetseksperter innenfor FN og forkjempere for urfolks rettigheter mener det er på høy tid at erklæringen blir vedtatt. Sametingspresident Aili Keskitalo er en av de som har uttalt at erklæringen må vedtas så fort som mulig.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet