Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Videreutvikling av produkttilpasset CO2-emitter tilpasset modifisert atmosfærepakket kjøttprodukter og ulike pakkemetoder for sjømatprodukt

Tildelt: kr 1,5 mill.

Hovedmålet er økt kunnskap for å videreutvikle og utvide anvendelsesområdet til norsk produsert CO2-emitter for sjømat og kjøttprodukter. CO2-emitteren utvikler CO2-gass i pakningen som vil bidra til å beholde/øke produktkvaliteten og holdbarhet, samt red usere ineffektiv emballering og distribusjon. Sentrale utfordringer: - Effektiv utnyttelse av resultater med bruk av CO2-emitter for fiskeprodukter og overføre dette til kjøttprodukter - Oppnå en optimal kombinasjon mellom sammensetningen i pakkegassen og bruk av CO2-emitter for modifisert atmosfærepakket torsk - Effektivitet av CO2-emitter tilpasset store transportkasser uten bruk av modifisert atmosfære samt bruk av superkjøling av fisken. Potensiale: Gasspakking med høyt CO2-nivå er ønskelig for e n rekke næringsmidler fordi CO2 hemmer mikrobiell vekst og forlenger holdbarheten. Bruk av CO2-emitter i gasspakkede fiskeprodukter medfører reduksjon av pakningsvolum samtidig med oppnåelse av forlenget holdbarhet, bedre kvalitet og økt transporteffektiv itet. Det er stort potensiale ved å overføre dette til kjøttprodukter og oppnå tilsvarende forbedringer. Høyt O2-nivå i pakkegassen har vist å kunne være det mest ideelle for torsk. Kombinasjon av høy-O2 gass og CO2-emitter vil derfor bidra til økt kval itet og holdbarhet for torsk. Tilpasning av emitteren til fisk pakket i gasstett transportkasser uten bruk av modifisert atmosfære har stort potensial da denne pakkemetoden kan benyttes uten store investering i pakkemaskiner ? i tillegg økt transporteffek tivitet. Bruk av CO2-emitter i de aspektene som beskrevet vil føre til økt kvalitet og holdbarhet, økt transporteffektivitet, reduserte emballasjekostnader og mindre miljøbelastning. Bruk CO2-emitter vil styrke oppdrettsnæringen av torsk i Norge, øke ek sport av foredlede fiskeprodukter, øke den involverte industriens konkurranseevne og sikre verdiskapning på sikt.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land