Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere nordisk litteratur og kultur

Tildelt: kr 5,0 mill.

Mobiliseringen av samfunnet i et demokratisk, selvbestemmende fellesskap forutsetter en viss grad av kulturell integrasjon av befolkningen. Med svekkelsen av den tradisjonelle, monokulturelle nasjonalstaten må slik integrasjon finne sted på nye, postnasjo nale og kosmopolitiske måter, og håndtere nye, flerkulturelle problemstillinger. Litteratur danner et forskningsfelt som gjør det mulig å studere forestillinger om både livsformer, reaksjonsmønstre, konfliktstrukturer og mestringsstrategier i det senmoder ne, globaliserte samfunn. Forskningsprosjektet er et samarbeid omkring disse overordnede problemstillingene, fordelt på flere delprosjekter slik at hele det skandinaviske området, samt Grønland, dekkes. Materialet vil imidlertid også hele tiden bli kontek stualisert i et internasjonalt perspektiv, både ved bruk at internasjonal teori og ved komparative analyser der litteratur fra utenfor norden trekkes inn. Et delprosjekt vil studere kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere litteratu r, studert som ulike "kosmopolitiske blikk" og forestillinger om det kulturelle selv i utvalgte romaner; et annet delprosjekt vil studere den nasjonale roman i avnasjonaliseringens og globaliseringens tid utformet som et internasjonalt, komparativt prosje kt; et tredje delprosjekt vil studere nyskildringen av det norske og det nordiske slik det kommer til uttrykk i litteratur skrevet av forfattere med migrantbakgrunn. Disse tre prosjektene vil bli utformet som monografier. I tillegg planlegges mindre delpr osjekter i artikkelform. Et slikt delprosjekt tar for seg nasjonal kanonproblematikk i lys av de reforhandlinger av det nasjonale som pågår; et annet delprosjekt vil studere "cultural translation" i grønlandsk litteratur og kultur i et postkolonialt persp ektiv; et tredje delprosjekt vil studere nasjonale kartografier i svensk litteratur med fokus på konstruksjon av svensk identit i innvandrer- og minoritetslitteratur.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora