Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Handel med oppdrettsfisk - hva er suksesskriteriene?

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

186897

Prosjektperiode:

2008 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Prosjektet forkuserer på tre overordnede spørsmål.: 1) Hvilke grep har man gjort i eksporten av oppdrettsartene laks, pangasius og tilapia i det internasjonale markedet som har gjort at man har lykkes i å ekspandere eksporten både med hensyn til volum og marked? 2) Hvorfor har man ikke lykkes å få en tilsvarende utvikling i handelen med seabass og seabream? og 3) Hvordan kan vi utnytte denne kunnskapen når norske aktører introduserer nye oppdrettsarter på det internasjonale markedet? Handelen med oppdret tsarter vil øke i årene fremover, samtidig som konkurransen fortsatt bli hardere. Norsk laks har opparbeidet seg en sterk posisjon i markedet, men har fortsatt sterk konkurranse fra andre arter. Oppdrettsarter som pangsius og tilapia får større markedsand eler i markeder i EU og USA, og denne utviklingen skjer raskt. Ikke alle oppdrettsarter klarer å ekspandere i markedet og prosjektet ønsker å se på hvilke sammenhenger det er mellom suksess i markedet og faktorer som handelsstrategier, produktutvikling, m arkedsarbeid og handelsmønstre. Norske myndigheter ønsker en videre satsing på havbruk i Norge og det satses på oppdrett av flere arter. Fersk vill torsk er i dag et høyverdi-produkt, og norsk oppdrett av torsk er i en tidlig fase i forhold til markede ne. Det er viktig at man har god kunnskap om dynamikken i handelen med nye oppdrettsarter når torsk skal introdusers i markedet, både for sikre at torsk beholder status som et høykvalitetsprodukt og for å kunne klare å konkurrere med det stadig økende vol umet av annen oppdrettet hvitfisk i markedet.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram