Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektnummer:

187252

Prosjektperiode:

2008 - 2012

Utfordringene ved håndtering av havbrukskonstruksjoner øker ved at anleggene blir større og ved at produksjonen skjer på mer krevende og eksponerte lokaliteter. Kravene til fartøy og utstyr blir stadig større og en står nå i en situasjon der eksisterende fartøy og hjelpeløsninger har problemer med å kunne foreta service på en forsvarlig måte. Problemene blir i dag ikke alltid løst på en god måte og hensynet til HMS, miljø og fiskevelferd er ikke alltid ivaretatt godt nok. Ved håndtering av store vekter k an det oppstå risiko for skade både på personell, fisk og anlegg. Et optimalt fartøy, godt utstyr og gode prosedyrer er essensielt med hensyn på å minimere disse risiki. Med bakgrunn i dette gjennomføres et arbeid for å utvikle kunnskap for helhetlige ko nsept som sikrer bedre løsninger for service og vedlikehold av havbruksanlegg. Et framtidsrettet servicefartøy skal bidra til å realisere vekst innen havbruk ved å tilby: - Forsvarlig håndtering og drift av større oppdrettsanlegg - Operasjon av oppdret tsanlegg som er lokalisert lengre til havs/mer eksponert - Sikring av farlige operasjoner ved fjernstyring eller automatisering - Attraktive, effektive og sikre arbeidsplasser for kvalifisert personell - Mindre risiko for skader på personell, fisk og utst yr under service - Mulighet for god rengjøring av utstyr for å sikre fiskehelse og fiskevelferd - Energieffektiv og miljøvennlig service Prosjektet gjennomføres årene 2008 - 2012. Arbeidet er delt i 2 arbeidspakker: 1. Konseptbeskrivelse av fremtidens se rvicefartøy. Innsamling og dokumentasjon av brukerkrav. 2. Spesifisere integrerte løsninger for kritiske operasjoner og utstyr. Arbeidet utføres av et konsortium bestående av: Prosjektansvarlig : Møre Maritime AS ved Daglig leder Svein Knudtzon Waagbø Prosjektleder: SINTEF Fiskeri og havbruk AS ved Forskningsleder Leif Magne Sunde. Prosjektpartnere: Marin Design AS Marine Harvest Norway AS Lerøy Hydrotech AS Gripfisk AS Triplex AS Norpropeller AS Biotrål AS Folla Maritime AS Maritim Kystservice AS Nærøysund Aquaservice AS NTNU, marin teknikk

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2