Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 13. norske medieforskerkonferansen, Lillehammer 2008

Tildelt: kr 5 169

Den nasjonale medieforskerkonferansen 2008 vil avholdes ved Høgskolen på Lillehammer 23-24 oktober. Temaet for konferansen vil være todelt, og de to delene står i nær relasjon til hverandre. Den ene dagen vil produksjon av medieinnhold og de utfordringer som her eksisterer i forhold til teknologi, politikk og publikum stå i fokus. Den andre dagen vil temaet være medie-etikk. Vi arbeider med invitasjoner til fire internasjonale/nordiske fremstående forskere som vil holde plenumsforedrag knyttet til denne o verordnede tematikken. De siste to nasjonale konferansene har vært arrangert etter en modell der plenumsforedrag og arbeidsgrupper med paper-presentasjoner kombineres. Denne modellen har vist seg vellykket og vil bli videreført også i 2008. I arbeidsgru ppene får deltagerne presentere sine vitenskapelige papers i mindre grupper som deretter diskuterer sentrale aspekter ved forskningsbidraget. Disse gruppene er viktige, ikke minst for yngre medieforskere og doktorander som får ta del i et faglig nettverk og får øvelse i formidling av egne forskningsresultater til andre forskere innenfor samme feltet. Mange av arbeidsgruppene består fra år til år, mens noen legges ned og andre initieres etter som medieforkningens fokus forandrer seg. Ved forrige nasjonale konferanse var de følgende arbeidsgruppene aktive: Digitale medier; Medieretorikk, nyhetsformidling og politisk kommunikasjon; Mediebruk og resepsjon; Mediehistorie; Det lokale, det globale og det flerkulturelle; Massemedienes økonomi og struktur ; Fiksj on; Visuell kultur; Multiplatform-medier.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap