Tilbake til søkeresultatene

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Gass til Materiaer (GassMat) - Integrasjonsmodeller for material- og kraft-produserende industriklynger

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektet skal utrede de synergimulighetene som ligger i å utnytte/VIDEREFOREDLE naturgass i materialproduserende industriklynger. Fokus er i første omgang rettet mot råvarestrømmer/forekomster som naturgass og malm/mineraler i Nordområdene. Effektene av optimal prosessintegrasjon antas å være interessante både i et miljømessig, bedriftsøkonomisk og samfunns-økonomisk perspektiv. Lokalisering av slike industriklynger ved eksisterende el. fremtidige landføringsterminaler for naturgass antas å være de mest interessante, men også andre lokasjoner vil bli utredet. Med bruk av ny kunnskap og teknologi skal materialproduserede prosesser/anlegg modelleres med gasskraftverk og tilknyttede rense-anlegg for null-utslipp av CO2. Som basis i slik klynge tenkes et anlegg for produksjon av svampjern (Direct Reduced Iron, DRI). En fordel med å kombinere et gass-basert DRI-anlegg med et anlegg for cracking av metan (superren karbon + hydrogen) og et gasskraftverk, er at kraftverket kan kjøres på avgassene fra DRI- og karbon-produksjonen. Reduksjon av jernmalmen med bruk av naturgass på denne måten erstatter koks/kull-basert reduksjon, i hovedsak med hydrogen-reduksjon. Dette betyr at CO2 utslippet pr. enhet produsert jern blir dramatisk redusert, potensielt med en fak tor 6! Overskudds CO2 vil være ren og kan deponeres/re-injiseres direkte tilbake til olje/gass reservoar. Med dette oppnås en meget energieffektiv produksjon og effektiv fangst/deponering av CO2. I tillegg kan overskuddsenergi fra kraftverket tilby betyde lig el.kapasitet på nettet. Med sidestrømmer av naturgass kan slike industriklynger utvides til produksjon av andre 'produkter' og materialer som f.eks: silisium, polymere materialer, bioprotein, aluminium, titan, mm. Gjennom en integrert etablering kan disse virksomhetene som ikke er store nok til å utvikle et selvstendig konsept for ilandføring av gass og deponering av CO2, oppnå en langt mer miljøvennlig produksjon enn hva som ellers ville vært mulig.

Budsjettformål:

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass