Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energiegffektiv avvanning og tørking av slam, vått avfall og faste biobrensler. Norsk deltakelse i IEA-annex.

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

187487

Prosjektperiode:

2008 - 2012

Samarbeidsland:

Prosjektet består i norsk deltakelse i et IEA Annex under IETS; ?Energy Efficient Drying and Dewatering Technologies? og ledelse av Subtask B. Proposal for dette Annexet er vedlagt. Endelig beslutning om Annexet igangsettes skal avgjøres i ExCo-møte 8-9/1 1 i Amsterdam. Annexet er planlagt å løpe i 3 år fra 2008 til 2010. Subtask B ?Drying and dewatering of sludges, biowastes and solid biofuels? vil være spesielt nyttig i norsk sammenheng. Teknologier for behandling av slam og vått avfall er relativt lite utbredt i Norge i forhold til mer sentrale områder i Europa. Der har bl.a. opprensking av elver vært fokusområde i mange år og det har eksistert lokale bestemmelse som har pålagt slambesittere videre prosessering. I Norge har deponi vært mest utbredt og teknologier for prosessering har vært tatt lite i bruk. Derfor er norsk kunnskapsbase på dette feltet mangelfull og trenger å styrkes før forbudet mot deponi trer i kraft fra 2009. Subtask B skal utføres som et samarbeid med deltakere fra Nederland. Belgi a og Sverige under norsk ledelse. De andre landenes deltakere representerer institusjoner med lang erfaring fra nevnte prosesser og kan bidra med verdifull kunnskap. Svensk deltaker vil spesielt kunne bidra med erfaringer med prosessering av trevirke for biobrenselproduksjon. Det skal skrives en bok på ca 100 sider hvor status for aktuelle teknologier og veien for videre utvikling beskrives. Videre skal det holdes et industriseminar i Norge og resultater planlegges publisert ved International Drying Symp osium (IDS) i 2010.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer