Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Bærekraftig produksjon av hydrogen fra avfall

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektnummer:

187490

Prosjektperiode:

2008 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Det tekniske anlegget er tilnærmet ferdigstilt. Oppgradert biogass blir produsert i full skala. Det har dessverre ikke lykkes Lindum å driftssette hydrogenreformeringsanlegget innenfor dette prosjektet slik målsetningen var. Det er imidlertid slik at Lindum fortsatt har planer for å jobbe videre med hydrogen, både produsert fra biogass, men også produsert på andre måter. Som resultat av dette prosjektet bestiller nå Lindum en unik infrastruktur og fasiliteter for forskning og utvikling innen hydrogen i industriell pilotskala. Lindum jobber videre med ulike aktører for å utnytte denne unike infrastrukturen.

Hydrogen spås å være morgendagens energibærer. En forutsetning for at hydrogensamfunnet skal være bærekraftig er energien hentes fra fornybare energikilder. Norge er, og ønsker å være, en energinasjon. Det er derfor viktig at det bygges opp kompetanse run dt morgendagens energikilder og energibærere. Hydrogenproduksjon faller ofte i to kategorier: 1. Elektrolyse av vann, drevet av fornybare energikilder. 2. Dampreformering av naturgass. Kategori 1 er i en tidlig, ikke-kommersiell utviklingsfase, mens k ategori 2 bruker velkjent og utprøvd reformerteknologi. Vi ønsker med dette prosjektet å realisere hydrogenproduksjon fra fornybare energikilder på et tidligere tidspunkt enn elektrolyseprosessene, ved å basere oss på den eksisterende teknologien for damp reformering av naturgass. Lindum skal bygge et biogassanlegg, blant annet for å fremskaffe biogass som er bedre egnet til hydrogenproduksjon enn tradisjonell deponigass. Biogassen oppgraderes slik at fødegassen til hydrogeproduksjonen i hovedtrekk er li k naturgass. Institutt for Energiteknikk har allerede bygd en Soption-Enhanced dampreformeringsprosess for naturgass. Fordelen med prosessen er at hydrogen kan produseres i ett trinn med høyt utbytte (> 95 %). Vi ønsker å ta utgangspunkt i denne enheten og modifisere den for biogass produsert ved Lindum. Størrelsen på anlegget er den samme, men en del FoU legges ned i dimensjonering av reaktoren, testing av reaksjoner og bygging av ny produksjonenhet. Prosjektet skal resultere i et fungerende pilotanle gg lokalisert på Lindum. og vi vil dermed demonstrere muligheten til å utnytte organisk avfall både energimessig og næringsmessig ved først å lage biogass i et anaerobt utråtningsanlegg, og deretter bruke IFEs hydrogenprosess til å lage bio-hydrogen til b ruk både i HyNors planlagte hydrogenfyllestasjon i Drammen og til andre regionale demonstrasjonprosjekter. Målet er økt fokus på bio-hydrogen som mobil energibærer, samt bedre utnyttelse av avfall.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi