Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Er dagens skogbehandling i høgbonitetsskogene på Sør- og Østlandet bærekraftig?

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

187655

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Geografi:

I de siste årene har det vært økt fokus på treslagsvalg og arealbruken på sørøstlandet, særlig superbonitetene i Akershus, Buskerud, Oppland, Hedmark, Telemark, Vestfold og Østfold, Vest-Agder og Aust-Agder. Selv om arealet på bonitet G20 og høyere til sa mmen bare dekker 2,5 mill dekar i disse fylkene står disse arealene for en tilvekst på i alt 2,5 mill kbm, og en høg andel av avvirkningen fremover vil være knyttet til kulturskogfeltene på disse superbonitetene. Forekomst av diffuse skader i granfeltene og lokal ustabilitet har fått flere i den senere tid til å spørre seg om ikke skogbehandlingen bør justeres. Dette prosjektet tar opp spørsmålet rundt forekomst av skader i ikke-stedegne materialer med gran og hvordan bestand med slike materialer retnings givende kan behandles. Videre vil prosjektet behandle forholdet rundt konvertering av treslag og de produksjonsmessige konsekvenser dette vil kunne ha. Prosjektet vil kunne gi viktige føringer i forhold til en mer rasjonell tilpasning av arealbruken de ko mmende tiårene.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder