Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Betingelser for regionalt innovasjonssamarbeid i den globale økonomien

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektet fokuserer på to av VRI programutlysingens prioriterte forskningsområder: (1) forutsetninger for innovasjonsfremmende regional samhandling og (2) innovasjon og samspill mellom ulike geografiske nivåer. Hensikten med prosjektet er å skape grunnla g for kontinuerlige praktiske forbedringer i programgjennomføringen i VRI Telemark gjennom å utvikle forståelse for hvordan innovasjonsdynamikken mellom geografiske nivåer skaper betingelser for utvelgelse, spesialtilpasning og gjennomføring av samhandlin gsaktivitetene og virkemiddelbruken. Bedriftenes internasjonale koblinger gjennom eierstrukturer og marked virker avgjørende inn på hvilken type regional samhandling og virkemiddelbruk som blir relevant, og hvordan den skal spesialtilpasses for å treffe b edriftenes behov. Prosjektet skal også, gjennom publiseringer, bidra i den internasjonale faglige debatten omkring regional samhandling, internasjonale bedriftsnettverk og innovasjon. Mer spesifikt vil prosjektet studere den gjensidige påvirkningen mellom kunnskapsintensive samarbeidsaktiviteter på bedriftsinterne, regionale og globale nivåer, og undersøke måter VRI programmets virkemidler kan bidra til å utløse innovasjonspotensialet i grensesnittet mellom disse nivåene. Begrunnelsen for denne fokusering en er at det i Telemark finnes et stort antall eksportorienterte bedrifter som jobber aktivt med å håndtere balansen mellom regioninternt samarbeid, regionovergripende allianser og internasjonale tilknytninger. Prosjektet har et multimetodisk og kvalitati vt design. Datainnsamlingen vil være en integrert del av de planlagte samhandlingsaktivitetene innenfor en aksjonsforskningstilnærming (e.g. Gustavsen 2001, Pålshaugen 2006) (se hovedsøknad), og omfatter intervjuer av enkeltaktører og grupper, deltakende observasjon på samhandlingsarenaer (Whyte 1984) og dokumentanalyse.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon