Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Den nye norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn? Forskningssatsing i VRI Trøndelag

Tildelt: kr 4,3 mill.

Denne søknaden tilhører partnerskapssøknaden til VRI Trøndelag. Overordnet målsetting er å få økt kunnskap om hvordan den norske samarbeidsmodellen for bedriftsutvikling må endres og utvikles for å være et verktøy for innovasjon, økt endringstakt og vekst i fremtidens regionale og nasjonale næringsliv. Forskningssatsingen operasjonaliseres i perioden 2008-2009 i fire delprosjekter: 1) Partsbasert ledelsesutvikling i Verdikjede Mat, 2) Partsbasert ledelsesutvikling i Verdikjede Fornybar energi og Miljøtekn ologi, 3) Spredning av partsmodellen - Prosjektindustri i Trøndelag, 4) Tillitsvalgte og lederskap. I delprosjektene Partsbasert ledelsesutvikling i verdikjede Mat, og i verdikjede Fornybar energi og Miljøteknologi, har vi som målsetting å videreutvikle partssamarbeidet internt i de deltagende bedriftene, men også på tvers av bedriftene og bransjene. Nye ledelsesroller for tillitsvalgte, i møte med bedriftens ledere, er hovedfokus for et annen delprosjekt. Fra dette vil det produseres en doktorgrad. For skningsprosjektet baserer seg på den norske modellen for samarbeid mellom partene i arbeidslivet. At modellen også representerer en potensiell konkurransefordel for norsk arbeidsliv hevdes i stadig større grad, men vi trenger ny forskning på de forandring skrav den norske samarbeidsmodellen står overfor, samt hvilke nye anvendelsesområder på mikro- og mesonivå som kan realiseres. F eks vil prosjektet i så måte jobbe inn mot å spre erfaringer med partssamarbeid inn mot bedrifter og bransjer hvor denne praks isen ikke står like sterkt som i tradisjonell industri, og i en bedriftskontekst hvor flere grupper av arbeidstakere, f eks ingeniører, må involveres i partssamarbeidet dersom det skal være av strategisk og konkurransemessig betydning for innovasjon og ve rdiskapende utvikling. En viktig 5.aktivitet er forskerprosjektets bidrag til å skape god samhandling med Partnerskapest øvrige aktivitet gjennom å anvende vår prosesskompetanse.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon