Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Telemark

Tildelt: kr 7,2 mill.

Den overordnede målsettingen for VRI-prosjektet i Telemark er å utvikle langsiktig innovasjonskraft og vekstevne innenfor Telemarks industri og opplevelsesnæringer, og styrke regionens attraksjonskraft som bosted og reisemål. Dette innebærer at VRI Telema rk skal styrke innovasjonsfremmende samhandling mellom regionens næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og offentlig sektor ved målrettet og koordinert bruk av VRI-programmets virkemidler. VRI Telemark skal også produsere et forskningsbasert k unnskapsgrunnlag som gjør det mulig å kontinuerlig fornye virkemiddelbruken i forhold til skiftende regionale samhandlingsutfordringer. VRI Telemark har to innsatsområder, Industri og nye næringer og Attraksjonskraft. Innsatsområdene ble valgt fordi de a dresserer to av fylkets viktigste utfordringer i årene fremover; å fornye den industrielle delen av næringslivet og snu en negativ befolkningstrend. For å møte disse utfordringene utfører VRI Telemark følgende prosjekter: A: Partsbasert utvikling og inno vasjon i Telemarks prosessindustri B: Innovativt kunde- og leverandørsamarbeid C: Klyngeutvikling og innovasjon i Telemarks IKT næring D: Fra idèfase til kommersialisering E: FoU-basert innovasjon i opplevelsesnæringene i Telemark F: Regionale kulturøko nomiske strategier for økt attraksjonskraft G: Drift, analyse og forbedring av VRI-Telemark VRI Telemark omfatter også to forskningsprosjekter: 1) Betingelser for regionalt innovasjonssamarbeid i den globale økonomien 2) Samspill for regional attraksjo n Prosjektet er utviklet gjennom et bredt regionalt samarbeid i Telemark. Telemark fylkeskommune er juridisk kontraktspartner overfor NFR, og Karl Johan Heide hos Telemark fylkeskommune er utpekt som koordinator for VRI Telemark. VRI Telemark gjennomføre s i et samarbeid mellom Telemarksforsking Bø, Tel-Tek, Høgskolen i Telemark og Arbeidsforskningsinstituttet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon