Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Troms

Tildelt: kr 6,0 mill.

Troms fylkeskommune ønsker å iverksette Norges Forskningsråds VRI-program som et verktøy til å oppnå økt næringsrettet FoU i Troms og økt samhandling mellom FoU-miljø og næringsliv. Gjennomføringen av VRI-prosjektet i Troms i perioden 2008-09 tar utgangsp unkt i utfordringer og mål som er forankret i prolongert fylkesplan (2008-09) samt Regionalt utviklingsprogram (RUP). Ovennevnte utfordringer og mål i fylkesplan og RUP blir her utledet i et effekt- og et resultatmål for VRI-prosjektet, samt to hovedstr ategier som både samhandlingsaktiviteter, forskerprosjekter og virkemidler skal rettes mot. Effektmålet sier at det gjennom aktiv samhandling skal skapes et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv i Troms. For på sikt å innfri dett e målet, er det valgt to hovedstrategier; 1) Øke den egeninitierte FoU-innsatsen i næringslivet . 2) Styrke samordning og samhandling i næringsliv, FoU og forvaltning. Dette for å møte en nordnorsk virkelighet som kjennetegnes av et næringsliv preget av FoU-svake bedrifter med tradisjonelt svake bånd til FoU-miljø, lange avstander og spredt næringsliv. Nærings- eller bransjemessig forankring av VRI-prosjektet i Troms gjøres med utgangspunkt i tre prioriterte næringer, og utledes i følgende resultatmål: Innen utgangen av 2009 skal det i Troms ha skjedd en identifiserbar økning av bedriftsinitiert FoU-aktivitet og samhandling med FoU-miljø innen tre bransjemessige innsatsområder: marine ressurser, reiseliv og petro/energi/miljø. Sett under ett vil VR I i Troms omfatte to hovedaktiviteter; samhandlingsaktiviteter koblet opp mot et sett av virkemidler , og tre forskerprosjekter utført av Norut Tromsø og Høgskolen i Harstad. Forskerprosjektene tar dels sikte på å gi kunnskap som kan styrke utviklingen av de studerte næringene, og dels sikte på å forbedre den regionale kunnskapen om hva som skal til for å oppnå bedre resultater på regionens to hovedstrategier.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon