Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i nettverk

Tildelt: kr 2,6 mill.

Forskerprosjektet "Innovasjon i nettverk " fokuserer på hvordan utvikle innovative nettverk. Prosjektets tre problemstillinger knytter seg til forutsetninger og hindringer for å etablere, utvikle og vedlikeholde innovasjonsnettverk, hvilke relasjoner og h andlingsmønstre styrker produkt- og markedsutvikling i innovasjonsnettverk, samt på hvilke måter kan virkemiddelapparatet i bred forstand samarbeide og intervenere på en effektiv måte i innovasjonsnettverk? Prosjektet fokuserer på trønderske nettverk inne n de tre innsatsområder opplevelsesnæringer, verdikjede mat og fornybar energi og miljøteknologi. Viktige teoretiske dimensjoner i prosjektet vil være nettverksteori, forståelse av relasjoner mellom aktører i nettverk, kunnskap og læring. Innen hvert av de tre innsatsområde vil vi velge ut ett nettverk som hovedcase for å belyse de tre problemstillingene. Det kan bli nødvendig med suppleringscase for å få dekket alle problemstillingene tilstrekkelig. Yin (2003) beskriver vårt design som "multiple cases with embedded cases"; idet problemstillingene om produktutvikling og virkemiddelbruk også kan avgrenses som case innenfor hvert hovedcase. Arbeidet med prosjektet vil skje i nær og løpende dialog med de involverte nettverkene og prosjektleder for VRI Trøn delag. Dette vil også sikre en ekstern validering av prosjektets metodiske opplegg. I prosjektet vil vi i tillegg til prosjektgruppen også aktivt bruke studentoppgaver.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon