Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling.

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektet skal følge, studere og samarbeide med aktører i et bedriftsnettverk i Troms, som opererer innen et forskningsfelt med økende kommersiell betydning i nordnorsk sammenheng, marin bioteknologi. Nettverket, Forum for bioteknologi og havbruk (FBH), er utviklet i tett samarbeid med det regionale virkemiddelapparatet og det lokale FoU-miljøet i Troms, og har en uttalt målsetting om å utvikle seg i retning av en klynge. Den overordnede problemstilling er: Hvordan utvikles nettverk av kunnskapsintensive bedrifter i Nord-Norge? Problemstillingen skal studeres med bakgrunn i den dialog og samhandling som finner sted mellom ulike aktører innen et innovasjonssystem på tre nivå: på bedriftsnivå, på nettverksnivå og i det regionale partnerskapet. Prosjektet s kal finne ut hva det er som fremmer, eventuelt hemmer, utviklingen av nettverket med referanse til bedriftsinterne prosesser, samarbeidet mellom bedriftene og samhandlingen med andre regionale aktører innen en såkalt trippel helix modell. Kunnskap om kly ngeutviklingsprosesser skal tilbakeføres til nettverket og til regionale aktører, og støtte opp om den innovasjonsfremmende samhandlingen i Troms. Dette skal skje ved at forskerne legger vekt på aksjonsforskning i sitt arbeid med feltet. Prosjektet ønske r å utfordre konvensjonell klyngeteori, samt analysere nettverksdynamikken og klyngeutvikling i et historisk perspektiv og i en nordnorsk kontekst. Det er et mål at prosjektet skal utvides til å omfatte andre regionale og internasjonale nettverk, med sik te på læringsoverføring og komparasjon. Prosjektet skal virke understøttende på innsatsområdet Marine ressurser i VRI-søknaden fra Troms fylke, og forholder seg til Tema 1, Forutsetninger for innovasjonsfremmende regional samhandling, i forskningsprofil en til VRI.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon