Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier Eksempel Finnmark

Tildelt: kr 1,4 mill.

Studien utgjør det såkalte "forskerprosjektet" i "Virkemidler i regional innovasjon Finnmark" (VRI-Finnmark) og vil faglig organiseres rundt noen sentrale spørsmål relatert til utviklingen av innovasjonssystemet i Finnmark og implementering av et prosjekt (VRI-Finnmark) for å fremme samhandling i dette systemet. Analysen vil skje i en ramme hvor nye territorielle kjennetegn ved innovasjonssystemene formes ved at den statlige styring og innflytelse reduseres samtidig som de nettverkene av aktører som utgjø r systemene kan håndtere geografiske avstander på nye måter. Prosjektet skal utvikle kunnskap om hvordan aktører og interesser inngår i prosesser som skaper og utvikler innovasjonsarenaene i regionen, og hvordan VRI-Finnmark implementeres i en slik kontek st. Spesifikt vil prosjektet ta opp utvikling av innovasjonssystemer relatert til matproduksjon, olje- og gassektoren, russisk-norske arenautvikling og territorielle/stedsbaserte utviklingsprosesser. Forskerne skal følge og delta i prosesser på innovasjon sarenaene og følge samhandlingsprosesser i bedrifter som involveres i VRI-Finnmark sine satsinger. Prosjektet skal videreutvikle en alt betydelig faglig aktivitet ved regionens FoU-institusjoner i form av både økt vitenskaplig produksjon og organisering a v flere samarbeidsprosjekter mellom forskere og bedrifter. Det legges også opp til formidling av relevant innovasjonsfaglig forskning. Prosjektet skal organiseres fra fagmiljøet ved Norut Alta - Áltá og Høgskolen i Finnmark, men vil relateres til øvrige m iljøer som NSI/Samisk høgskole og Barentsinstituttet. Resultater fra forskerprosjektet og andre relaterte studier legges fram for regionens FoU-nettverk to ganger årlig. Internasjonalt orienteres prosjektet mot nordvest (det Canadiske miljøet organisert r undt rurale innovasjonssystemer), mot nordøst (det nye framvoksende innovasjonsfaglige miljøet i Murmansk) og mot europeiske/norske nettverk.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon