Tilbake til søkeresultatene

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samspill for regional attraksjonskraft

Tildelt: kr 1,4 mill.

I dette prosjektet skal vi skaffe ny kunnskap om drivkrefter bak de endrede flyttemønstrene mellom regioner i Norge. Første trinn vil være å analysere flyttemønstre statistisk på bakgrunn av rekke bakgrunnsvariabler, der vi får skilt ut flyttemønstre som skyldes endringer i arbeidsmarkedet og endringer som skyldes stedlig attraktivitet. Attraksjonskraft, eller attraktivitet, vil i denne sammenhengen være definert som et områdes evne til å tiltrekke seg innbyggere utover virkninger av eventuell vekst i a rbeidsplasser. I denne analysen vil vi fokusere spesielt på faktorer som kan påvirkes lokalt og regionalt, som f eks boligmarked, omdømme, kultur og fritidstilbud og kommunikasjoner. Samtidig vil vi sette denne analysen inn i en internasjonal forsknings kontekst, der vi relaterer resultatene til annen internasjonal forskning på området. Denne første analysen vil være en videreutvikling av arbeid som Telemarksforsking-Bø har gjort i forbindelse med Attraksjonsbarometeret 2007 (NHO-rapport). Resultatene fra denne første analysen skal deretter brukes direkte i case-studier i regioner i Telemark, samt regioner i Norge som har oppnådd spesielt positiv attraksjonskraft. I disse casestudiene vil vi knytte forskningen til tre tema: Den enkelte aktør - som vi l omfatte aktører fra offentlig sektor, næringsliv, kultur- og kunnskapsinstitusjoner og frivillig sektor. Samspill mellom ulike geografiske nivå - hvor vi vil se på attraksjonsfaktorer og aktører på henholdsvis sted, kommune, region og fylkesnivå. Foruts etninger for innovasjonsfremmende samhandling, der vi vil undersøke hvordan de ulike aktører og nivåer best kan spille sammen for å utvikle stedlig attraksjonskraft. Resultatene fra dette prosjektet vil være å utvikle er diagnosemetode for å måle stedlig og regional attraksjonskraft, en verktøykasse for å påvirke attraksjonskraft på ulike nivåer, testing av disse verktøyene i to case-regioner i Telemark, og et opplegg for å følge utviklingen over tid.

Budsjettformål:

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13