Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i regionale verdikjeder - Forskningsaktiviteter i VRI Buskerud

Tildelt: kr 1,9 mill.

Gjennom tre satningsområder vil FoU-miljøene bidra til utvikling basert på de behov og problemstillinger som fremkommer 1)for å forbedre eksisterende verdikjeder i etablerte bedriftsnettverk - teknologibedrifter 2)for å utvikle og etablere nye verdikjede r på tvers av bransjer i et gryende bedriftsnettverk - helseinnovasjon 3) for å utvikle, forbedre og samordne verdikjeder i bedriftsnettverk - reiseliv i Buskerud Samtidig og parallelt vil vi i første rekke forske på innovasjonsprosesser og trekke veksler på erfaringer fra samhandlingsaktivitetene. Vi skal bidra med forskningsbasert kunnskap om sammenhenger og forhold i og mellom virksomheter som fremmer eller hemmer innovasjon og utvikling. Forskningens bidrag skal styres av de behov og problemstillinger som kommer ut av forundersøkelser/foresightstudier, dvs. behov i verdikjedene, nettverkene og bedriftene i de tre satsingsområdene som avdekkes i første fase. To overordnede problemstillinger beslyses: 1) hvilke trekk ved bedriftsinterne organisasjonsfo rmer og samarbeidsrelasjoner er det som fremmer eller hemmer innovasjon i den enkelte bedriftens verdikjede og 2)hvilke trekk ved organiseringen av det bedriftsovergripende samarbeidet er det som hemmer eller fremmer innovasjon i regionale verdikjeder? Re sultatene skal være: -systematisering, forklaring og dokumentasjon av resultater -'slanke verdikjeder' utvikles til et innovasjonskonsept -resultatene spres i regionale dialogkonferanser implementering av 'slanke verdikjeder' drøftes i nye bedrifter og ne ttverk, og gjennomføres eventuelt -erfaringene med VRI-Buskerud 2008/2009 rapporteres - det utvikles nye modeller for regional utviklingsplan -FoU-miljøene publiserer resultatene vitenskaplig

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon