Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Industrialisert småskalaproduksjon av fritidsbåter - ISB

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektnummer:

187853

Prosjektperiode:

2008 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Produksjon av fritidsbåter har lange tradisjoner i Norge og viktig for sysselsettingen i deler av Norge. Bransjens utfordring er at den har vært svært tro mot sine produksjonsprinsipper og dermed de senere år blitt utfordret fra lavkostprodusenter og stør re industrielle aktører. Gjennom ISB søker nøkkelbedrifter i bransjen, WINDY, Skibsplast og Ertec sammen med ledend FoU-miljø å utvikle moderne modulbaserte produksjonsprinsipper samtidig som kvalitets- og kundefokus i håndverks-tradisjonen ivaretas. Dett e vil innebære et kvantesprang for bransjen og krever en helt annen tilnærming til design, med involvering av såvel marked-, som produksjon- og underleverandørsiden. Modulbasert produksjon innebærer fleksibilitet men også muligheter for standardiserte p rosesser tilpasset til dels lave produksjonsvolum. Dette stiller imidlertid krav til ikke bare teknologiske og organisatoriske løsninger, men også til kunnskapsforvaltning i hele verdikjeden. ISB-prosjektet er nært knyttet til case med konkrete utfordrin ger i de enkelte bedrifter, der funn, prinsipper, metoder etc implementeres i arbeidet med nye båtserier, eller nye produksjonsprosesser: Case 1 - Design for mass customization: Dette caset er knyttet til modulbasert design ved fremstilling av ny båtse rie og skal utvikle prinsipper for kundeorientert design og modulbasert produksjon. Case 2 - Kunnskapsforvaltning for standardisering: Med utgangspunkt i prinsipper om modulbasert produksjon skal caset fokusere på en kunnskapsforvaltning som sikrer at p rosesser kan standardiseres og kontinuerlig forbedres. Case 3 - Leverandørnettverk og verdikjedeintegrasjon: Dette caset skal utvikle modeller for produksjonssystem i forhold til design, just-in-time produksjon, kvalitet, kundeoppfølging og kunnskapsfor valtning. ISB-prosjektet vil ha et innovasjonsnivå som er betydelig, også i internasjonal sammenheng, og være svært relevant også for andre håndverkspregede industrier

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena