Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Krasj-systemer i lastebil

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektnummer:

187862

Prosjektperiode:

2008 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mens forskning innen krasj-systemer de siste årene har hatt stor fokus og rettet seg spesielt inn mot personbiler, så har det vært mindre fokus innenfor lastebiler. Spesielt gjelder dette absorpsjon av krasj-deformasjoner. Det vil i fremtiden innføres sik kerhetskrav for lastebiler som skal medføre at hytten skal kunne bevege seg stabilt og horisontalt bakover en viss maksimal lengde i en situasjon der lastebilen kjører inn i et stort kjøretøy bakfra. Dette betyr at den påtrykte kraften må bremses og taes opp over denne lengden. Prosjektets FoU-utfordringer er knyttet til teknologiske løsninger for å tilfredstille et slikt krav både mht. konstruksjon, materialvalg og produksjonsteknologi. Det er også en stor utfordring å verifisere teknologiske løsninger og her vil det arbeides mye med å etablere modeller og anvende disse i avanserte datasimuleringer. Prosjektet vil jobbe med disse problemstillingene gjennom et industriellt forsknings og utviklingsprosjekt. Prosjektet vil omfatte aktiviteter som omfatter alt fra identifisering av nye konsepter, til utvikling av konseptene samt testing og verifisering gjennom fysisk testing og avanserte datasimuleringer. Gjennomføring vil skje i samarbeide med Raufoss Technology and Industrial Management (RTIM) og SFI-SI MLab ved NTNU.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena