Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nyrefunksjonsmåling basert på måling av cystatin C i en enkelt fullblodsprøve

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

187887

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Gode rutinemetoder for klinisk målinger av nyrenes filtrasjonshastighet er etterspurt. Gullstandardmetodene baserer seg på injeksjoner av fremmede substanser og/eller urinsamlinger over ett døgn, og egner seg spesielt dårlig hos barn. Som surrogatmarkør a nvendes måling av kreatinin i blodet, som selv med korreksjon for diett, etnisitet og andre parametre gir dårlige resultater, spesielt tidlig i utvikling av moderat nyresvikt og assosiert høyt blodtrykk og hjerte-karsykdom. Cystatin C er et protein som u tskilles av alle kroppens celler med konstant hastighet og filtreres uhindret av nyrene. Måling av Cystatin C i en enkelt prøve av blodserum eller blodplasma og beregning av nyrenes filtrasjonshastighet basert på denne målingen, er en ny metode under etab lering og som tas i bruk i økende omfang. Det har vært betydelige metodeproblemer knyttet til målingene av cystatin C. Gentian AS lanserte i 2006 et nytt nanopartikkelbasert to-reagens produkt for måling av cystatin C i plasma og serum. Produktet produse res i selskapets anlegg i Moss, og anvender egg-antistoffer utviklet og produseret av Norwegian Antibodies AS i Ås. Eggantistoffer er spesielt gunstig p.g.a. den genetiske avstanden mellom mennesker og fugler, noe som gir meget potente antistoffer. Salget er raskt økende, og kundene etterspør nå a) reagenser og metoder som kan anvendes på fullblodsprøver, spesielt på kapillær fullblodsprøver, og b) bredere klinisk dokumentasjon, særlig i akuttmedisin og i barnemedisin. Prosjektet sikter på å etablere og p atentbeskytte metoder og reagenser for direkte nyrefiltrasjonsbestemmelse i en enkelt fullblodsprøve basert på måling av cystatin C ved hjelp av klinisk kjemiske analyseautomater. Slike metoder og reagenser finnes ikke i dag, og vil fordre nye, forbedrede antistoffer og ny type nanopartikkelteknologi. Prosjektet organiseres som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø, Akademiska Sjuhuset i Uppsala, Norwegian Antibodies AS og Gentian AS.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena