Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IDEELL FABRIKK - Konsept for dynamisk produksjon av høyteknologiske produkter

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektnummer:

187914

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kunnskapsbasert og skreddersydd produksjon, basert på medvirkning og samarbeid, fremheves gjerne som et område der Norge har betydelig konkurransekraft og vekstpotensial. Mens tradisjonell masseproduksjon utkonkurreres av lavkostland, har Norge store muli gheter innenfor denne typen produksjon, gjennom å utnytte høy kompetanse i samspill med avansert teknologi, innovative løsninger og unike ledelsesmodeller. KDA utvikler og produserer høyteknologiske produkter innenfor kommunikasjon, våpensystemer, komma ndo- og kontrollsystemer, med mer. Bedriften er Norges største utvikler og leverandør av avansert forsvarsmateriell. Volvo Aero Norge produserer høyteknologiske flymotorkomponenter for verdens største flyprodusenter. Bedriften lykkes godt internasjonal t, og representerer et teknologisk kompetanse senter i Norge med avansert mekanisk produksjon. Produksjonen av slike produkter er forankret i en tradisjon som er preget av et globalt marked med få enkeltstående kunder og lange kontrakter, lang utviklings tid, omfattende dokumentasjonskrav og kompliserte endringsprosesser. Produksjonssystemet må tilfredsstille strenge krav til responsevne, kvalitet, samarbeid og kompetanse. For denne type virksomhet og leveransesituasjon finnes det i liten grad velutvikl ede konsepter for industrialisering og effektivisering av produksjon. Samtidig er dette et typisk eksempel på en type kunnskapsbasert og skreddersydd produksjon som forventes å være et av Norges viktigste konkurransefortrinn i fremtiden. For å kunne være konkurransedyktig under disse betingelsene må det utvikles nye produksjonskonsept med tilhørende metodikk, system og løsninger. Forskningsprosjektet IDEELL FABRIKK tar sikte på å utvikle det norske produksjonskonseptet for skreddersydde høyteknologiske p rodukter. Konseptet skal bygge på elementer fra lean manufacturing, masseprodusert skreddersøm, sosioteknisk organisering, systems engineering og moderne informasjonsløsninger.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena