Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Åpent innovasjonssamarbeid - utvikling av metoder for bred medvirking i innovasjonsnettverk

Tildelt: kr 3,1 mill.

Forskningsprosjektet har sitt praktiske utgangspunkt i fire av de fem næringsklyngene som er blitt prioritert i Osloregionens politikk for innovasjon i kunnskapsbaserte næringer: Energi og miljø; IKT, Maritim og Life Science (Del-prosjekt MareLife). Osl oregionens utfordring består generelt uttrykt i at den har et høyt innovasjonspotensial som bare delvis realiseres. Det regionale partnerskapet for Oslo/Akershus satser derfor på å nyttiggjøre seg VRI-progammets virkemidler, som en del av sin fornyede st rategi for å realisere regionens innovasjonspotensial. Forskningsprosjektets ene utgangspunkt er således denne praktiske utfordringen. Det andre utgangspunktet er den teoretiske utfordringen som ligger i det "kunnskapshull" som kan sies å prege forsknin gen omkring regionale og klyngebaserte innovasjonsprosesser. Dette "kunnskapshullet" har oppstått ved at innovasjonsforskningen i de siste tiår har produsert mange gode generelle teoretiske modeller og empiriske beskrivelser av de strukturelle forutsetnin ger for innovasjon. Derimot har det vært lite forskning rettet mot å utvikle kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser forløper, og kunnskap om hvilke praktiske metoder og prosessuelle grep som kan bidra til å organisere opp vellykkede innovasjonsprosesser . Forskningsprosjektets målsetting er å bidra til å tette dette kunnskapshullet, dvs. utvikle ny kunnskap om praktiske metoder for ledelse av, medvirkning i og organisering av innovasjonsprosesser. Det teoretiske utgangspunktet er begrepet om åpen innov asjon, og det metodiske utgangspunktet er i hiovedsak en aksjonsforskningstilnærming. Det praktiske utgangspunkt er virksomhetenes behov og de konkrete oppgaver man arbeider med i de ulike faser av innovasjonsprosjektene. På dette grunnlag vil identifikas jon av effektive metoder, arbeidsformer og organisasjonsformer, samt undersøkelse av under hvilke de betingelser de fungerer best, fra aktørnivå til samfunnsnivå, være hovedproblemstillingene i prosjektet.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon