Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utveckling av analysmetod för kvantitativ bestämning av blodlipider i helblod.

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

187948

Prosjektperiode:

2008 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Ett flertal epidemiologiska undersökningar har påvisat ett klart orsakssamband mellan nivåerna av vissa blodfetter och risk för hjärtkärlsjukdom. LDL (det dåliga kolesterolet) är den viktigaste riskfaktoren och höga LDL-nivåer ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdom. HDL (det goda kolesterolet) har däremot en positiv inverkan och höga plasmanivåer minskar risken att drabbas. Triglyceridnivån är en viktig riskfaktor för flera sjukdomar såsom diabetes, hjärtkärlsjukdom och hyperlipidemi. På grund a v kolesterolets och triglyceridernas stora betydelse för uppkomsten av hjärtkärlsjukdom används de rutinmässigt för att diagnostisera och bedöma risk för sjukdom. Det vanliga i dag är att en persons blodfettprofil, bestående av triglycerider, totalkoleste rol, LDL och HDL, rutinmässigt kontrolleras vid återkommande hälsokontroller, för att tillsammans med andra riskfaktorer ge en uppfattning av personens risk för hjärtkärlsjukdom. De rutinmetoder som används för bestämning av blodfetter är enzymatiska. Fe ttet omvandlas i tre eller fler steg till en färgad produkt som avläses fotometriskt. Gemensamt för samtliga metoder är att de mäter fettnivån i blodplasma eller serum fri från blodceller. Orsaken härtill är att blodcellerna stör mätningen av blodfetterna : (1) Samma fetter som finns i plasma finns också i blodcellerna. Om fetterna från blodcellerna tillåts bidraga till mätningarna av plasmanivåerna erhålls felaktigt förhöjd nivåer. (2) De röda blodcellerna, som är den dominerande celltypen i blod, innehål ler rödfärgad hemoglobin som stör avläsningen av den färgade produkt som i analysen bildas från blodfettet. (3) Blodcellerna i sig stör genom att blockera det infallande ljus som används för avläsningen. Metoder som tillåter att analys av plasmalipider s ker utan någon som helst förbehandling är ett stort framsteg, inte bara med avseende på tids- och resurförbruk utan också med avseende på hälsorisk, då de minskar öppen hantering av blod.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena