Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Industrialisert produksjon av digital terapi.

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

187979

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Changetech AS er et norsk selskap som industrialiserer tjenester innen psykologi, nærmere bestemt psykologiske endringer. Dette skjer ved bruk av digitale kanaler (mobiltelefon, internett, mv.). De sentrale fagpersonene bak Changetech har tidligere laget en ikke-industrialisert løsning for røykeslutt. Denne er lisensiert til farmasigigantene Pfizer og Johnson & Johnson. Selskapets hovedutfordring er å lage en industrialisert IKT-løsning, dvs. at den skal være gjenbrukbar innenfor ulike typer psykologisk e ndring. Changetech tilbyr løsninger der den kliniske effekten dokumenteres, og som har sterk forankring i psykologiens - og ikke primært i teknologiens - muligheter. Selskapet er i forskningsfront mht. slike verktøy. Ved siden av å utvikle en industriell IKT-infrastruktur, er forskning på anvendelse av visse terapeutiske prinsipper i digitale medier kritisk for selskapet. Changetech er pr. i dag i innledende diskusjoner om lisensiering av atferdsendringsprogrammer med flere ledende internasjonale farma søytiske selskap. Disse oppfatter den faglige metodikken som svært banebrytende, bl.a. fordi kliniske studier knyttet til røykesluttprogrammet har dokumentert meget stor effekt. Det finnes i liten grad konkurrenter, og ingen andre selskaper synes å ha den samme, virkningsfulle faglige tilnærming. Changetech inngikk nylig en kontrakt med AKAN om utvikling av en intervensjon mot overdreven alkoholbruk. Changetechs mulighet for å utvikle en internasjonal industri med basis i sin metodikk, står og faller på at de forskningmessige utfordringer løses og effekt dokumenteres. Videreutvikling av den industrielle IKT-infrastrukturen vil effektivisere programutvikling. Hurtighet i disse arbeider er kritisk da mulighetene for industriell beskyttelse er begrenset. Ch angetech vil samarbeide med en rekke norske og utenlandske FoU-institusjoner og IKT-miljøer. Prosjektet omfatter bla. to doktorgradsprosjekter ved Psykologisk institutt, UiO

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena