Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Oppgradert og nytt avansert utstyr i de marintekniske laboratorier på Tyholt

Tildelt: kr 45,0 mill.

Søknaden gjelder anskaffelser for å oppgradere og utvide eksisterende måle- og kontrollsystemer i laboratoriene som MARINTEK disponerer sammen med NTNU på Tyholt i Trondheim. Den omfatter hydrodynamiske laboratorier (havbasseng og slepetank), konstruksjon steknikk (fullskala testrigger), og energi og miljø (måling av partikler i avgasser). Anskaffelsene vil være et ledd i en større oppgradering som planlegges over flere år. Behov for nye investeringer skyldes stadig nye krav, utfordringer og anvendelser, s kjerpet internasjonal konkurranse, økt tilgjengelighet av utstyr, samt alderen på de eksisterende anlegg. Havbasseng og slepetank benyttes til forsknings- og verifikasjonsstudier på hydrodynamiske krefter og responser på skip, offshore konstruksjoner og andre marine anvendelser gjennom småskala modellprøving. Forbedringer skal oppnås vedrørende posisjonsmåling i luft og i vann, visualisering og digital video, datalogging, numerisk simulering og kontrollsystemer. Det legges vekt på enhetlige systemer, nøy aktighet, oppløsning, modularitet (flyttbart utstyr), håndtering av store datamengder, etterprøvbare resultater og samspill med teori. Innen konstruksjonsteknikk utvikles avanserte metoder og programvare for analyse av slanke marine konstruksjoner (stige rør, kontrollkabler, etc.). Eksperimenter gir materialdata til modeller og kalibrering av modeller. En rigg for fullskala dynamisk testing av fleksible stigerør og kontrollkabler må utvides med en kraftigere strekksylinder samt en mindre rigg for anvend elser på ultradypt vann og for mer avanserte konsepter av kontrollkabler. Måling av partikler i avgasser fra forbrenningsmotorer gjøres i laboratorium og i felt. Data brukes til vurdering av spredning og skadeeffekter fra partikkelutslipp fra skip og med henblikk på å vurdere på hvilken måte partikler bør måles i regelverksammenheng. Et nytt, komplett måle- og analysesystem for å bestemme partiklenes størrelsesfordeling i tillegg til total masse er planlagt.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2