Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kombinert kjemisk og mikrobiologisk prosess for fermentering av pentoser til etanol

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektnummer:

188020

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Betydelige deler av karbohydratene i lignocellulose biomasser består av pentoser. En av de største utfordringene for lønnsom produksjon av annen generasjon bioetanol fra lignocellulose er omdannelsen av pentoser til etanol. Mange grupper i verden i dag u tvikler genmodifisere mikrober for å omsette pentoser til etanol på en effektiv måte. Det eksisterer noen få rekombinante mikrober som påstås å klare denne oppgaven. Borregaard har vært i kontakt med de fleste og testet de som påstås å være klare for kom mersialisering. Disse undersøkelsene viser at de alle har betydelige mangler som manglende tolleranse for inhibitorer og/eller dårlig produktivitet. Gjær som benyttes til fermentering av hexoser, Saccharomyces cerevisiae, kan heller ikke konsumere xylos e. Målet er å utvikle en slik lønnsom kombinert enzymatisk og mikrobiell prosess med lignocellulose som råmateriale for etanolproduksjon der også pentoser omsettes til etanol. Selv om dette prosjektet kun tar for seg den kombinerte enzymatiske og mikrobie lle prosessen, vil det parallelt foregå utvikling av produktstrømmer fra både lignin delen og cellulose delene av licnocellulose biomassen. I en slik setting inngår prosjektet som en byggesten i et totalt bioraffineri konsept der målet er å produsere sal gbare produkter (drivstoff, kjemikalier, materialer og proteiner) fra hele biomassen. Borregaard har store ambisjoner om å bli produsent av bioetanol både i Norge og i utlandet. Dette prosjektet kan bidra til å løse en av de vesentligste tekniske utfo rdringene for at vi skal nå dette målet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena