Tilbake til søkeresultatene

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn

Tildelt: kr 2,5 mill.

Målet er å undersøke betydningen av kjønn i utformingen av teorier om individets dannelse slik de kom til uttrykk i den tyske Bildungsestetikken. En sentral hypotese er at ideen om individets dannelse slik det bl.a. får sin utforming i tekster av Wilhelm von Humboldt involverer en prosess hvorved "kvinneligheten" internaliseres og blir del i et "helhetlig" maskulint dannelsessubjekt. Internaliseringen har sin historisk bakgrunn i reaksjoner mot opplysningstidens statiske menneskebilde, samt den dominerend e plassen estetikken får i dannelsesprosjektet, på bekostning av rasjonaliteten og den kritiske filosofien. I FØRSTE DEL skal det undersøkes hvordan de tyske (ie.nyhumanistmens) utdanningsreformatorene i sine appropriasjoner av den greske ideen om "det sk jønne" oversetter det greske dilemmaet, bedre kjent (gjennom Foucault) som "gutteproblemet.". Oversettelsen skjer i en tid orientert mot (kjønns-)forskjeller. En hypotese er at kvinnen inntar guttens plass i denne kunstrefleksjonen. Ressonementet tilsier at 1) den estetiske dannede mannen - i motsetning til den rasjonelle mannen - er en "androgyn" figurasjon" hvor kvinneligheten internaliseres i det maskuline subjektet, mens 2) kvinnen oppstår diskursivt som en imitasjon av gutten slik denne figurerte i den antikke, homoerotiske konstellasjonen. Kvinnens posisjon (i borgerskapet) som passivt objekt imiterer slik ynglingens posisjon innenfor det antikke homoerotiske paret. Sentrale forskningsspørsmål: a) Hvilken betydning har en maskulin overtakelse av "d et kvinnelige" har hatt for utestegningen av kvinner fra universitetet, b) Kan det at kvinnen overtar gutten plass i den moderne iscenesettelse av den greske idealiseringen forklare hvorfor kvinnekroppsidealet i kjærlighetsdiskursen fremdelses har sterke innslag av den impubere gutten (blond, hårløs, passiv etc.) I DEL 2 etterspørres hvilken betydning tidens naturvitenskapelige teorier om mennesket som et tvekjønnet vesen hadde å si for spenninger i Bildungsidealet

Budsjettformål:

KULVER-Kulturell verdsetting