Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon Svalbard 2008

Tildelt: kr 0,15 mill.

Behovet for koordinert utvikling av aktiviteter i polare havområder for å unngå konflikter er sterkt økende. Her spiller transportsektoren en viktig rolle, både som risikofaktor og som avgjørende infrastruktur for å dekke transportbehov. Transport av stor e mengder olje og kull under vanskelige forhold med store avstander, is og mørke er en betydelig sikkerhetsutfordring. En annen utfordring er den forventede økningen i turisme i arktiske strøk. Den antatte reduksjon av is vil sannsynligvis gjøre det muli g med ferdsel i stadig større områder som er dårlig kartlagt og samtidig har begrenset eller dårlig beredskap og kommunikasjon. Klimaendringer kan derfor føre til større og nye sikkerhets- og beredskapsutfordringer knyttet til transportaktivitet i polare strøk. Et av aktivitetsområdene i MAROFF er forsknings- og innovasjonsaktivitet i forhold til transport og utvikling i nordområdene og det er etablert flere prosjekter på dette området. For å sikre at brukere, etater, industri og samfunnet generelt er kj ent med hva som skjer, er det viktig med direkte kontakt. En har på denne bakgrunn invitert representanter for 9 MAROFF prosjekt og en rekke brukere til å delta på et kombinert seminar og brukermøte for å formidle informasjon og dekke behovet for kontakt med brukere. Arrangementet holdes fra 3 - 5. mars 2008 og inneholder 3 brukermøter, et seminar og besøk på Sval-Sat. I tillegg vil det bli arrangert en befaring til Barentsburg og Svea 5. -7. mars for å få bedre forståelse for utfordringer og planer om ny aktivitet og mulige utvidelser. I særlig grad gjelder dette russiske planer om ny gruvedrift og revitalisering av anlegg med tanke på turisme.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet