Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region sør, Universitet i Agder

Tildelt: kr 25,2 mill.

Senter for omsorgsforskning (SOF), sør, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge. Senteret har 8 ansatte i ulike stillingsstørrelser, samt forskere tilknyttet på prosjektbasis. Vi har 10 PhD stipendiater og en postdoktor stilling. I rapporteringsperioden har vi deltatt i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, flere i samarbeid med Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og øvrige kommuner i regionen. Utvalgte eksempler på prosjekter: «Voksenskole for personer med demens». Partnere: Kvinners sanitetsforening, UIA, Universitetet i Ålborg og University of Northampton, og Grimstad kommune. Finansiering: Stiftelsen DAM «Frigjøring av sykepleiekapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi?» Partnere: Sintef, SOF øst. Finansiering: NSF. «MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services” Ledes av SOF, midt with one work package led by SOF, sør. Partnere: Miduniversitetet (SW), Swansea University, Sykehuset Innlandet HF, og Ål, Åfjord, Hamar, og Risør kommunene. Finasiering: NFR- KSP “A community-academic partnership across US and Norway for sustainable nursing education” (The Capable project). Samarbeidsprosjekt mellom 5 partnere: University of Nebraska Medical Center (UNMC), University of Agder (UiA), Grimstad municipality, Charles Drew Community Health Center, and Lincoln Lancaster County Health Department. Finansierring: UTFORSK - DIKU. «Lindeveteranene» Finansiering: Norges Handicapsforbund. «Evaluering av arbeidsmetoden ‘Aktive sammen’» Partnere: Frivillighetssentraler: Svelvik, Vang, Strinda og Sjetne, Sarpsborg, Midtre Gaulldal, Vennesla; InVi, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), UiA, SOF. Finansiering: Bufdir. «Med andre briller» Opplæringsprogram i bruk av VR- teknologi, i arbeidet med å forebygge og håndtere uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Finansiering: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark med midler fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark. «Aktiv med musikk» Evaluering av musikktiltak i eldreomsorgen i Sandefjord kommune. Finansiering: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold med midler fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark. «Helsefremmende samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking». Samarbeid: Vinje kommune, NTNU, Uni Research. Finansiering: NFR. Temaer i PhD-/post doc prosjekter: Psykisk helse/rusmiddelbruk blant eldre; Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud; Pasientforløp; Henvendelser til pasient- og brukerombudet; Tjenester til personer i tidlig demensfase; Velferdsteknologi og autonomi hos personer med utviklingshemming. Prosjektsøknader «MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services” (Godkjent, details above) «Evaluering av arbeidsmetoden ‘Aktive sammen’» (Godkjent, details above) «Expansion and Evaluation of the arbeidsmetoden ‘Aktive sammen’» New søknad til Bufdir november 2022. (Venter på svar) «Lindeveteranene» (Godkjent, details above) “Building DEMentia friendly Living models: Assessing outcomes and identifying Best practices in Norway (DEMLAB Norway).” Samarbeid: UiA, NTNU, Aldring og Helse, SINTEF; Kristiansand og Oslo kommune. Søknad til NFR. (Avslag januar 2021, juni 2021, og Juni 2022) «Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst» Samarbeidspartnere: Østre Agder-samarbeidet, KS Agder, SSHF, USHT Agder øst, Kommuner: Grimstad, Froland, Arendal, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli. Søknad til Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond i november 2022. (Venter på svar). Eksempler på andre aktiviteter: Alle fem sentrene for omsorgsforskning har i 2022 bidratt i det nasjonale støtteapparatet for implementering av kvalitetsreformen Leve hele livet (LHL). SOF, sør har vært medlem av programkomiteen som arrangerte og tilrettela for årets Leve hele livet-konferanse. SOF, sør er fast medlem i det regionale støtteapparatet i Agder-fylkene. I Vestfold og Telemark er SOF, sør faglig samarbeidspartner for det regionale støtteapparatet. SOF, sør har her arrangert sju prosessveiledning seminarer for USHT’er i regionen. SOF, sør har det overordnende og koordinerende ansvaret for emnet Leve hele livet i omsorgsbiblioteket.no. Her formidles ny kunnskap innenfor reformens områder. Terje Fredwall ved SOF, sør er ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket. To oppsummeringer fra SOF, sør er under arbeid i Omsorgsbiblioteket. Den ene handler om alkoholbruk blant eldre, den andre om sykepleiekompetanse i kommunale akutte døgntilbud. SOF, sør er representert i alle USHT sine fag- og samarbeidsorgan og USHT har to representanter inn i senterets styringsgruppe. I 2022 har SOF, sør pilotert et kommuneforskningsprogram (KFP) for masterstudenter (n=6) og skal videreutvikle det i 2023 i samarbeid med UiA, USN, KS, NORCE, Sorlandetsykehus, og kommunale partnere.

-

Behov finnes for å styrke den praksisnære forskningen knyttet opp mot den kommunale omsorgstjenesten. Et ledd i denne satsningen er å etablere regionale forsknings- og utviklingssentre. UiA og HiT søker om å få et regionalt senter for omsorgsforskning eta blert i region sør. UiAs og HiTs forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer samt samarbeidet med eksterne miljøer presenteres for å vise på den fag- og forskningsportefølje som finnes sammen, inkluderende undervisningssykehjemmene. Dette danner grunnla get for å bygge opp et FoU-senter i nært samspill med kommunene i de fem fylkene i regionen. Det tiltenkte FoU-sentrets tematiske satsingsområder kan derfor i starten baseres på følgende tre områden som vil bygges videre i forhold til kommunenes behov og etterspørsel: 1) Samfunnsnivået; med fokus på rekruttering, kompetanseutvikling, styring, ledelse, organisering og samhandling. 2) Kulturnivået; med fokus på aktiv omsorg - frivillighet. 3) Personnivået; med fokus på økt omsorgskvalitet for eldre og lang varig syke personers helse og livsvilkår samt demensomsorg, psykisk helse, palliativ omsorg og IKT - omsorg. Det finnes en bred erfaring og kompetanse i forhold til vitenskapelige tilnærminger og forskningsmetoder ved UiA og HiT. Dette kommer å gjøre det mulig å realisere kommunenes behov og etterspørsel av praksisnær FoU. Ved eventuell etablering av et FoU-senter vil informasjon om sentrets rolle være sentral. Kommunikasjonen med kommuner og øvrige brukere vil være priortiert. Nettside som tydeliggjør se ntrets profil, prosjekter mv vil bygges. Forskningsresultater vil rapporteres i etablerte vitenskapelige tidsskrifter med referee-ordning. Oppgraderingen av kompetanse ved sentret er at det blir lagt opp til fire årsverk knyttet til faglige stillinger (to fra UiA og to fra HiT), fortrinnsvis to professorer, en førsteamanuensis og en kvalifiseringsstilling for en lektor samt en felles administrativ stilling. Finansieringsplan og budsjett for tre år presenteres.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester