Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge, Nord Universitet

Tildelt: kr 25,2 mill.

Senter for omsorgsforskning (SOF), midt, er en integrert del av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. I rapporteringsperioden (2020-2021) har SOF midt videreutviklet FoU-arbeidet gjennom ulike prosjekter, interne oppgaver og eksterne oppdrag. Sammen med de andre regionale sentrene bidrar vi i det nasjonale støtteapparatet for implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet». Det er utarbeidet kunnskapsoppsummeringer, og det utvikles veiledningsmateriell for kommunene innenfor utvalgte områder. SOF midt deltar i den forbindelse i arbeidsgruppe knyttet til «Helsehjelp», og er representert i koordineringsgruppa for det nasjonale SOF-nettverket sitt arbeid med reformen. I tillegg deltar vi også i regional støttegruppe (sammen med Statsforvalteren, KS og USHT) for implementering av reformen i Trøndelag og Møre og Romsdal. SOF midt har i rapporteringsperioden jobbet med prosjekter finansiert av RFF midt, Statsforvalteren og fellesprosjekter i SOF finansiert av NFR, og vi deltar i utviklingsprosjekter i samarbeid med USHT i regionen. Noen utvalgte eksempler på prosjekter: «Lindrende behandling og omsorg i kommunen», i samarbeid med USHT Trøndelag (Verdal). «KOMP for å motvirke ensomhet», i samarbeid med USHT Trøndelag (Åfjord). «Bedre pasientforløp for yngre personer med demens» i samarbeid med Maurtuva Vekstgård, Trondhjems Hospital, USHT Trøndelag (Verdal og Åfjord) og SINTEF. Finansiert av Stiftelsen Dam. «Sosial robot i omsorgssenter», i samarbeid med USHT Møre og Romsdal (Ålesund) og NTNU. «Pasientsikkerhet hos samiske brukere av helse- og omsorgstjenesten», finansiert av RFF midt. «Ledelse av pasientsikkerhet», et følgeforskningsprosjekt knyttet til læringsnettverk v/USHT Trøndelag (Verdal og Åfjord). «Kapasitets- og kvalitetsutfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester: oppgaver som blir satt på vent, oversett, glemt eller utelatt», i samarbeid med SOF øst, på oppdrag fra Helsedirektoratet. «Oppgaveglidning i omsorgstjenestene», på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. «Etisk kompetanse i kommunehelsetjenesten» i samarbeid med USHT Trøndelag (Verdal) og kommuner, finansiert av RFF midt. «Sykehjemmenes håndtering av COVID-19». Fellesprosjekt med alle regionale SOF, på oppdrag fra Koronakommisjonen. «The politics of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services (ISP)». Fellesprosjekt med alle regionale SOF, finansiert av NFR. Resultater fra prosjektene er formidlet som vitenskapelige artikler og faglige bidrag. Kunnskapsspredning i form av vitenskapelige artikler er noe styrket i forhold til tidligere år, og mange publikasjoner er også under arbeid. Siste år har vært preget av Covid-19-situasjonen, og deltakelse i konferanser har derfor vært noe begrenset. Regionalt samarbeider SOF midt med Statsforvalterne i Trøndelag og Møre og Romsdal, og USHT-ene i regionene. Samarbeidet i det nasjonale SOF-nettverket er videreutviklet blant annet gjennom strategisk lederteam, utvikling og drift av Omsorgsbiblioteket (et nasjonalt dokumentasjonssenter for forskning, utvikling og innovasjon i omsorgssektoren), redaksjonelt arbeid i Tidsskrift for omsorgsforskning, samt SOFs felles forskningsprosjekt ISP. Medlemskap i det internasjonale nettverket «A European PRImore care Multi-prOfessional Research network» (PRIMORE) ble inngått i 2019. For å styrke eget forskningsmiljø og å bidra med kompetanse til vertsuniversitetet deltar vi i Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sine forskningsgrupper. SOF midt har deltatt i pedagogiske oppgaver på Ph.d.-, master- og bachelornivå, og har også hatt medansvar for utvikling av Ph.d.-kurs i Studier av profesjonspraksis. I samarbeid med Nord universitet videreføres program for utvikling til toppkompetanse, og ansatte har deltatt i opplæring i forskningsledelse, veiledning av Ph.d.-studenter og i universitetspedagogikk.

Senter for omsorgsforskning (SOF) midt, er et av i alt fem regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008. Ved etableringen hadde SOF midt Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) som vertsinstitusjon, men har siden 2016 vært tilknyttet Nord universitet – som følge av sammenslåing av HiNT, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. Nord universitet videreutvikler og styrker et tverrfaglig forskningsmiljø innen omsorgstjenesteforsking på bakgrunn av NFRs fortsatte bevilgning til SOF midt. Hensikten med prosjektet er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. SOF midt sitt nedslagsfelt er preget av flere små kommuner hvor en i mange tilfeller sliter med å rekruttere sentralt helsepersonell. I tillegg har flere kommuner utfordringer knyttet til fraflytting og økning av andelen eldre. Landets sørligste bosetting av sørsamer er lokalisert i regionen. SOF midt vil også inkludere denne gruppens FoU-behov, slik at en utvikler kunnskap som legger grunnlag for at denne gruppen får helsetjenester på linje med resten av befolkningen. Regionens behov for kunnskaps- og kompetansetilførsel innen sentrale omsorgsområder er derfor stor.

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester