Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Foretaksfinansiering og handlemønstre i verdipapirmarkedet.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektet er todelt og begge delene er fullstendig beskrevet i vedlegg. A) Kapitaltilgang og kapitalbruk for norske selskaper. Dette prosjektet vil benytte de særlig gode norske databasene vi har på regnskap, bankrelasjoner og konkurser til å både studer e foretaks kapitalstruktur og forklaringen av denne, samt bankers rolle i dette. I tillegg vil vi studere effekten av skatt på finansieringsadferd, samt lage en deskriptiv publikasjon på det norske bankmarkedet ("Den norske Bankboka"). B) Handlemønstre i det norske kapitalmarkedet. Utenlandske investorer representerer en stor del av eierne på Oslo Børs og har derfor en vesentlig del av handelen. Det er en analytisk utfordring av de fleste av disse eier aksjene via forvalterkonti som skjuler faktisk ei erstruktur og handling. Prosjektet vil analysere utlendingers handlemønstre dels ved bruk av VPS-data samt i samarbeid med Kredittilsynet (v/Eystein Kleven) innhente representative data fra en eller flere forvalter-banker Et hovedformål vil være å se om deres adferd påvirker børsens utvikling i særlig grad.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet