Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Canonicity, Gender and Critique: The Hermeneutics of Feminism and Canon-Transformations

Tildelt: kr 5,2 mill.

Ved å undersøke framfor alt filosofiske og religiøse, men også medisinske kanon kjønnskritisk, vitenskapskritisk, og kulturhistorisk, framheves feminismens og den kjønnskritiske teoriens egen historisitet og avhengighet av partikulære kanonrelaterte disku rser og kulturelle prosesser. Prosjektet er todelt: 1. En materiell del hvis mål er å synliggjøre: først ukjente eller glemte historiske kvinner hvis nedtegnelser, offentlige diskusjoner, intervensjoner og subversjoner av kulturelle kanon ikke har blitt analysert og formidlet. Med tilgang til materiale fra hele Europa fra spanske, italienske, tyske og engelske språkområder, vil denne delen av prosjektet (som er et delprosjekt under The Bible and Women: An Encyclopaedia of Exegesis and Cultural History) b idra til fornyet, historisk grunnlagsarbeid. Dernest vil funnene også relateres til kanon slik den faktisk ble seende ut, slik at kanon som konstant, kjønnet prosess også synliggjøres. Hypotesen at kvinners uttrykk forble usynlig eller ble ekskludert ford i det ikke holdt den nødvendige kvalitet, avvises. 2. I dagens (nokså ahistoriske) kjønnsteoretiske klima muliggjør det nevnte historiske materialet fornyet teoretisk refleksjon. Prosjektets andre og teoretiske del har som generelt mål er å øke refleksjo nen omkring diakrone perspektiver i kjønnskritisk teori innenfor et grunnleggende hermeneutisk rammeverk. Det spesielle målet er å styrke refleksjonen omkring kanon som kjønnet historisk fenomen, prosess og dynamikk. I Oslo vil teori-gruppen gjennomtenke hvordan kanon har fungert kjønnskonstituerende, den kjønnskritiske teoriens forutsetninger i europeiske religiøse og filosofiske kanon, og hvordan feminismen i seg selv kan betraktes som et resultat av visse historiske og idémessige betingelser. Prosjekt et bringer sammen én norsk og én europeisk tverrfaglig kjønnsforskergruppe, og skal bl.a. resultere i tre doktorgrader, et mindre knippe av postdoktor-publikasjoner, og i to bind i en encyclopedi.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf