Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske digitale sjangere Gender, sexuality and intimacy in autobiographical digital genres

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektet skal undersøke samtidige iscenesettelser av kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske digitale sjangere. Postdoktorprosjektet skal undersøke hvilke betydninger og effekter samtidige digitale selvpresentasjoner har for forståelsen av k jønn, seksualitet og intimitet samt hvordan slike nye estetiske kulturelle representasjoner influerer forholdet mellom det private og det offentlige. Prosjektet skal herunder undersøke I hvilken grad visuelle selvteknologier (sosiale nettsamfunn, personli ge blogger, digitale kontaktannonser) kan bidra I re-forhandlingen av kjønn og seksualitetsiscenesettelser, og prosjektet vil derfor ha spesiell vekt på (hierarkiske) skillelinjer mellom normative og mot-normative betydninger av kjønn, seksualitet og inti mitet. Tilhørende disse spørsmålene, skal arbeidet omfatte en teoretisk videreutvikling og konseptualisering av digital sjangerteori med vekt på kjønn, seksualitet og intimitet i selvbiografiske sjangere fra et primært humanistisk perspektiv. Prosjektets triangulering mellom de ulike fagfelt og teoretiske rammer fra et norsk humanistisk perspektiv, representerer ytterligere et viktig bidrag og alternativ til den dominerende anglo-amerikanske internasjonale samfunnsvitenskapelige forskningen på dette områ det.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf