Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Arena for posisjonering av norske aktører mot ETP'ene ENIAC og EPoSS

Tildelt: kr 1,2 mill.

SINTEF bistår Norges Forskningsråds BIA-program med å posisjonere norske industrielle aktører innenfor smarte systemer og komponenter (mikrosystemer og nanoelektronikk) for deltakelse i prosjekter i EUs 7. rammeprogram (FP7) og teknologiplattformene innen for Smart Systems Integration og Nanoelektronikk. I rapporteringsperioden har prosjektet videreført arbeidet med å drifte hjemmesiden til NPoSS, sende ut nyhetsbrev, følge opp søknader som er under utarbeiding og til evaluering, orientere om finansiering smuligheter og delta i arbeidet som gjøres i organisasjonene ENIAC og EPoSS. Vi har i år lagt vekt på prosjektdeltakelse spesielt innenfor ENIAC og dette har gitt gode resultater.

Prosjektet bygger på erfaringer og resultater oppnådd i et Forskningsråds-støttet posisjoneringsprosjekt (prosjekt nummer 179177/I00) som ble avsluttet i oktober 2007. Prosjektarbeidet omfatter primært disse aktivitetene: - Videreutvikling av nettverket som ble etablert i forbindelse med posisjoneringsprosjektet med henblikk på å få med flere industrielle forskningsaktører. - Arrangere samlinger med utgangspunkt i interessante faglige temaer av bred interesse for norske miljøer. Vi vil legge opp til at møtene vil ha en internasjonal vinkling. - Arenaen og prosjektets resultater skal presenteres ved samlinger (for eksempel i regi av Forskningsrådet) der vår målgruppe er tilstede. - Videreutvikling av web-portal for samling og formidling av informasjon o m nettverket og om aktiviteter i regi av EPoSS, ENIAC (AENEAS), EURIPIDES og FP7. En viktig forutsetning for prosjektet er gjennomføring av følgende parallelle aktiviteter: - Aktiv deltakelse i de europeiske foraene der SINTEF allerede er involvert (EURI PIDES og EpoSS). Dette vil støtte opp om engasjementet fra andre norske deltakere i disse organisasjonene - Etablere norsk deltakelse i ENIAC gjennom SINTEFs medlemskap i AENEAS - Representere norske interesser i ovennevnte foraer. Spredning av informasj on om ETP'ene og EURIPIDES vil skje i arenaens seminarer / workshops og gjennom personlige kontakter med nøkkelpersoner i firmaer og institusjoner som ønsker å delta i prosjekter i denne delen av EUs rammeprogram eller i tilsvarende EUREKA prosjekter.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena