Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Idéportalen 2008-2009

Tildelt: kr 0,66 mill.

Ideportalen.no formidler fersk fagkunnskap fra høyere utdanningsinstitusjoner i Norge til bedrifter og virksomheter over hele landet, gjennom Bacheloroppgaver, Masteroppgaver, sommerjobber og deltidsarbeid. Ideportalen.no (heretter kalt Idéportalen) har ambisjon om å være en nasjonal tjeneste, i motsetning til andre lignende tilbud. Dette arbeidet er vi godt i gang med. Til nå har vi fått inn over 320 bedriftsoppdrag, og selv om de fleste oppdragene hittil har kommet fra Trøndelag på grunn av engasjemen tet til NTNU, HiNT, HiST, NHO Trøndelag m/flere, ser vi at et økende antall bedriftsoppgaver begynner å komme fra andre regioner. Dette skyldes at vi arbeider med å bygge opp et nasjonalt nettverk av samarbeidende utdanningsinstitusjoner over hele Norge. Hittil har vi 8 slike samarbeidspartnere i tillegg til NTNU, og disse vil på samme måte som NTNU og Idéportalen jobbe mot små- og mellomstore bedrifter i sine respektive regioner. Dette arbeidet genererer en mengde varierte bedriftsoppdrag, noe som gir s tudentene innsikt i Norges varierte næringsliv og mange studentoppgaver å velge i. Dermed kan de plukke de mest relevante oppgavene til sitt fag og sin grad, på tvers av geografiske grenser. Små og store bedrifter i regionene kan slik få tak i relevant ko mpetanse, uavhengig av betalingsevne og hvilken fagkompetanse som måtte finnes i bedriftens nære omland/region. Idéportalen skal være et lavterskeltilbud til bedrifter og studenter, og vi holder nå på å få fotfeste i flere regioner. Det konkrete koblings arbeidet vi gjør gjennom Idéportalen, gir også de deltakende aktørene/brukerne av tjenesten en tilvenning til samarbeid mellom næringsliv-akademia. Dette forventes å kunne resultere i en fremtidig økt utnyttelse av kunnskap fra utdannings- og forskningsmi ljøer til kommersiell virksomhet, økt innovajonsaktivitet mellom bedrifter og FoU-institusjonene, og økt fokus på etterspørselsstyrt, næringsrelevant kompetanseutvikling og FoU hos fagmiljøene i læresektoren. Dette kan gi tettere samarbeid mellom UiH-sekt oren og små- og mellomstore bedrifter. Idéportalen kan slik også indirekte bedre grunnlaget for rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til regionene. Idéportalen drives som et prosjekt, og har opprinnelig utspring fra NTNU. Prosjekteierne på nasjonal t nivå har til nå vært Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA og NTNU. I tillegg har trøndelagsregionen kommet godt på vei når det gjelder samarbeid om bruk av Idéportalen. Dette regionale arbeidet er hittil finansiert av Sør-Trøndelag Fylkeskommune , Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge i begge fylkene. Arbeidet støttes også av NHO Trøndelag. I den kommende prosjektperioden søker det regionale prosjektet om finansiering fra VRI. I andre regioner vil lærestedene og evt andre samarbeidspar tnere også søke VRI-midler til Idéportalen-arbeid.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon