Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk valgforskningsprogram

Tildelt: kr 4,1 mill.

Ethvert demokrati har behov for kunnskap om samfunnet og dets medlemmer og ethvert folk har behov for å produsere kunnskap om seg selv. Sametinget er det eneste folkevalgte organet i Norge som ikke har vært gjenstand for systematisk valgforskning. Prosjek tet 'Samisk valgforskningsprogram' skal studere hvordan den offentlige samiske viljen kommer til uttrykk gjennom valg. Prosjektet er tredelt; 1) samle og systematisere historiske valgdata, 2) gjennomføre kvantitative velgerundersøkelser og 3) utføre avgre nsede studier av relevante tema. Prosjektets del en vil omfatte perioden fra Sametingets første valg i 1989 og til i dag og vil omfatte både valgmateriell, informasjon om kandidater og representanter, stemmegivning og manntalls- og valgoppslutning. For å vinne erfaring og starte på et realistisk nivå vil undersøkelsen av valget i 2009 ha et avgrenset omfang. Undersøkelsen vil omfatte sentrale valgforskningsspørsmål som politiske skillelinjer, Sametingets legitimitet, valgdeltakelse og velgernes informasj onskilder. Videre har prosjektet et særlig fokus på regjeringens foreslåtte endring av Sametingets valgordning, og den nye valgordningens betydning for bl.a. nominasjonsprosess, valgkamp og valgavvikling. Sametingsrelatert valgforskning vil også kunne in ngå i internasjonal kunnskapsoppbygging om urfolk, demokrati og politisk representasjon/deltakelse. Prosjektet vil se erfaringene fra det norske Sametinget i komparativt perspektiv. Prosjektet vil ha et sterkt fokus på kompetanseutvikling. Det legges op p til rekruttering i to trinn hvor det vil bli lyst ut to studentstipender for perioden 2009-2011 med sikte på å kvalifisere for senere doktorgradsstudier. I tillegg vil prosjektet ha felles læringsarenaer for samarbeidsinstitusjonene i prosjektet, samt seminarer og møter hvor også andre parter vil bli invitert til å delta. Prosjektet legger også opp til å knytte til seg faglige ressurser ved andre institusjoner via en referansegruppe.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning