Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

SMARTRAP - Delprosjekt nettverkstiltak og kompetansebygging

Tildelt: kr 0,31 mill.

SMARTRAP - Delprosjekt nettverkstiltak og kompetansebygging har som formål å utvikle møteplasser og bidra til kompetanseheving på tvers av forskningsmiljøer, mellom forskningsmiljøer og forvaltningen og mellom offentlig og privat sektor. Det omsøkte prosj ektet tar utgangspunkt i ny teknologi utviklet for katastrofehåndtering og beredskap i HØYKOM prosjektet SMARTRAP. Tiltakene det søkes om vil også åpne for en utvidet bruk av teknologien innenfor forebygging og risikovurdering, samt videreutvikling mot hå ndholdt utstyr og uttesting i felt bl.a. gjennom en storskala beredskapsøvelse. Ønskede resultater er teknologioverføring og adopsjon av prinsipper om dynamisk datautveksling over åpne standarder slik dette er anvendt i SMARTRAP prosjektet. Teknologifagli g og kommunikasjonsmessig utnyttes det beste ved internett, prinsippene for Norge Digitalt og visjonene bak eNorge 2009 i tråd med målsetninger for utviklingsarbeidet i Statens kartverk. I forhold til Mattilsynets faglige rolle i beredskap- og krisehåndte ringsarbeid retter SMARTRAP teknologien seg direkte og konkret inn mot tilsynets operasjoner i felten. Det faglige grunnlaget for Bioforsk's engasjement er knyttet til forebyggende arbeid og risikovurdering på plantehelseområdet. Integrasjon av SMARTRAP t eknologi med risikoanalysemetodikk utviklet av Bioforsk vil gi ny innsikt og til enhver tid mer oppdatert kunnskap om risikobildet på plantehelseområdet i Norge. Målgruppa for delprosjektet er ansatte som jobber med kartlegging, overvåkning og risikovurde ring i Bioforsk, beredskap- og krisehåndtering i Mattilsynet, spisskompetanse innenfor GIS-teknologi i Statens kartverk i tillegg til utvalgte medarbeidere fra private firma. Erkjennelsen av at nye ideer må modnes og at kompetanseoverføring og erfaringsut veksling skjer over tid, gjør at søkergruppen ønsker å satse på en serie samlinger gjennomført over en periode på ett år.

Budsjettformål:

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki