Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Centre for innovations in bioenergy

Tildelt: kr 0,20 mill.

Senteret vil legge til rette for langsiktig FoU innen bioenergiområdet som skal føre til en betydelig økt grad av innovasjon i norske bedrifter. Utdanning av Master og PhD studenter blir også et viktig element i dette senteret for å møte økte krav til rek ruttering i et område i sterk vekst. Senteret vil favne hele verdikjeden fra uttak av biomasse i skogen via ulike måter for konvertering til energi og helt frem til utnyttelse og håndtering av restprodukter. Senteret svarer på regjeringens nye bioenergist rategi og vil fokusere sin innsats på de utfordringer som er knyttet opp til en stor satsing på økt bruk av bioenergi i Norge. Senteret i likhet med Norges nye bioenergistrategi vil kun fokusere på stasjonær bioenergi. Senteret har knyttet til seg de best e FoU og Universitetsmiljøer i Norge, nemlig SINTEF, NTNU, UMB, BioForsk og Norsk Institutt for Skog og Landskap. Senteret skal ledes av SINTEF og SINTEF vil derfor stå som formell søker for senteret. FME CenBio har forankret støtte på høyeste nivå i de i nvolverte miljøene.

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn