Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Utvikle modeller for konsept og merkevare for et verdiskapings-og visningsenter med kulturarv som tema

Tildelt: kr 0,25 mill.

For å kunne drive en målrettet markedsføring av et verdiskapings- og visningssenteret, må bedriften ha kunnskap om de viktigste markedssegmentene og deres motiv og behov for å bruke dette opplevelsessenter. Hva er interessant for forbruker nå det gjelder opplevelsen kulturarv. Med form for informasjon kan bedriften foreta valg av hvilke segmenter de skal konsentrere seg om, og utvikle produkter/aktiviteter/opplevelser, dvs totalkonsept for produkt og utstilling/visning for de ulike hovedsegmentene. FoU- utfordringer: Man vil få et utradisjonelt bransjekrysningspunkt, da verdiskapings og visningssenteret skal kombinerer tradisjonell industriproduksjon med kultur og opplevelsebasert virksomhet. Dette er et relativt nytt konsept nasjonalt, og det har i lite n grad vært uført empirisk forskningen og dokumentasjonen på hvilket innhold produkter, opplevelser, aktiviter, tilleggstjenester osv, som er av betydning for forbrukers ønske om bruk av denne form for opplevelser. Utvikling av en konseptmodell innenfor o pplevelses/kulturnæringen antas å fremrbinge ny kunnskap Likeledes vil man ha et tematisk krysningspunkt mellom tradisjon, historie og kultur på den ene siden og moderne merkevarebygging på den andre siden. Hvilke deler av tradisjonen, historien og kult uren kan på best måte dekke latente behov/motiver hos forbruker og hvordan tilpasses disse til et moderne merkevarekonsept? Å utvikle en modell for merkevarebygging innenfor opplevelses/kulturnæringen antas å frembringe ny kunnskap Dette FoU prosjektet a ntas i høyeste grad å ha nytteverdi virksomheter som driver næring innefor opplevelsesindustrien og spesielt for de som har kulturarv som tema. Resultatet vil spesielt ha nytteverdi for de seks andre deltakerne i Pilotprosjektet i Verdiskapingsprogram for kulturminner og kulturmiljø som også skal etablere et verdiskapings- og visningssenter.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon