Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Utvikling av matkulturell kompetanse og innovasjon i Gudbrandsdalen

Tildelt: kr 1,2 mill.

Gudbrandsdalsmat (GMBA) er en sammenslutning av 23 matprodusenter i Gudbrandsdalen som skal lede prosjektet Utvikling av Matkulturell kompetanse og innovasjon i Gudbrandsdalen. Østlandsforskning (ØF) er FoU-partner. Prosjektet innebærer en betydelig invol vering av produsentene. Målet er å frambringe kunnskap om sammenhengen mellom kultur, kulturlandskap, naturlandskap og matprodukter hos medlemmer i GMBA. Dette skal gi grunnlag for innovasjoner innen produktutvikling og markedsføring samt styrke samarbei det internt i nettverket og mellom kulturbaserte nettverk i Gudbrandsdalen. Antagelsen er at økt kunnskap om matkultur, landskap og produkt øker innovasjonsgrad, salg og verdiskaping. Datagrunnlaget er norsk og internasjonal litteratur om matkultur samt studier av lokal litteratur. Intervjuer med produsenter og andre lokale aktører er en viktig datakilde. Via samlinger involveres et bredt spekter av aktører. Samlingene vil være viktig for å samle inn og formidle kunnskap, styrke samarbeidet og innovasjo nsgraden. Samarbeidet med Rother Hahn i Sør-Tyrol videreføres. ØF har tidligere samarbeidet med Universitetet i Gloucestershire om utvikling av prosjekt innen matkultur. Erfaringer fra dette området vil bli innhentet. Prosjektet vil legge grunnlag for p ublisering av kunnskapen i form av ei matkulturrute og matkulturbok fra Gudbrandsdalen. GMBA vil legge til rette for at de enkelte bedrifter kan benytte FoU-kunnskapen. Prosjektet er fordelaktig for miljø og kultur. Prosjektet vil styrke arbeidet med kult ur- og opplevelsesnæringer og mat i VRI-Innlandet. Det forventes gjensidig nytte i forhold til Kompetansemekling. Prosjektet vil få positiv betydning for en større gruppe aktører enn bedriftene, bl.a. i arbeidet med utvikling av et ARENA prosjekt. Resulta ter vil bli formidla via samlinger med produsenter og andre aktører samt ved kronikker/artikler. FoU-resultatene vil bli dokumentert i en rapport og i internasjonale artikler. Prosjektperiode: 1.10.08 til 30.9

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon